Kotimaisen lehdistön tulevaisuus halutaan turvata

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2013 12.15
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama lehtiasiain neuvottelukunta esittää 18 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla pyritään takaamaan korkealaatuinen kotimainen mediasisällöntuotanto myös tulevaisuudessa.

Kansliapäällikkö Harri Pursiaisen johtama neuvottelukunta luovutti raporttinsa asunto- ja viestintäministeri Pia Viitaselle 17. joulukuuta. Neuvottelukunta on yhteistyöfoorumi, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä kysymyksiä käsitellään yhdessä alan toimijoiden kesken.

Suurten kansainvälisten yritysten kuten Googlen ja Facebookin tulo Suomeen vaikuttaa kotimaiseen sisällön- ja palveluntarjontaan. Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että kotimaisille toimijoille luodaan sellainen ympäristö, jossa ne kykenevät toimimaan omilla vahvuuksillaan ja tuottamaan laadukasta kotimaista sisältöä.

- Neuvottelukunta päätti omasta aloitteestaan laatia selvityksen suomalaisen lehdistön nykytilasta, tulevaisuudesta sekä mahdollisista toimenpiteistä. Tarve tällaiselle selvitykselle on ilmeinen tilanteessa, jossa perinteinen lehdistö kohtaa digitalisoitumisen, kansainvälisen kilpailun ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten tuomat haasteet, Pursiainen toteaa.

Neuvottelukunta oli ehdottamistaan toimenpiteistä yksimielinen.

Toimenpide-ehdotukset käsittelevät media-alan omia toimia, sääntelyn kehittämistä, verotusta, valtion tukea ja teknologian kehittämistä, postitoimintaa ja lehtijakelua sekä toimittajakoulutusta ja mediakasvatusta.

Neuvottelukunta katsoo, että vastuu lehdistön tulevaisuudesta on ensisijaisesti lehtien kustantajilla itsellään. Niiden tulee ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja sopeutua uuteen toimintaympäristöön.

Kaupallisten toimijoiden tulisi myös arvioida yhteistyömalleja, mm. postijakelun tehostamista, joka saattaisi hyödyttää sekä postitoimijoita että lehdistötoimijoita. Hallitus voi puolestaan vaikuttaa postiyrityksille myönnettäviin toimilupiin ja postin yleispalveluun.

Valtion toimista keskeisenä neuvottelukunta pitää sitä, että lehtitilauksiin tulisi soveltaa alhaisinta mahdollista arvonlisäverokantaa. Painettujen lehtien verotuksen lisäksi on pohdittava myös sähköisten lehtien arvonlisäveron alentamista samalle tasolle niiden kanssa EU:n lainsäädäntö huomioon ottaen.

Neuvottelukunta ehdottaa määräaikaista valtion lehdistötukea, jolla helpotettaisiin sisällöntuotannon digitalisoitumista ja toimialan sopeutumista median murrokseen. Tukivaihtoehtoja tulee selvittää siten, että lehdistötuesta voitaisiin päättää jo seuraavan kehyspäätöksen yhteydessä keväällä 2014. Selvityksen tekotapaan neuvottelukunta ei ota kantaa.

Myös lehdistöä koskevaa sääntelyä on arvioitava tarkasti. Tärkeimpiä tarkasteltavia sääntelykohteita ovat tekijänoikeuslainsäädännön vaikutukset lehdistöön ja se, kuinka lehdistön toimintaedellytyksiä voitaisiin tekijänoikeuslainsäädännön avulla kehittää.

Kuluttajan oikeuksien ja mainonnan sääntelyssä tulee ottaa huomioon niiden vaikutukset lehdistölle. Eurooppalaisessa tietosuojasääntelyssä tulisi etsiä tasapainoa, jolla turvataan journalistien tiedonsaanti yksityisyyden suojaa kehitettäessä.

Yleisradion julkisen palvelun tarjonnan vaikutuksia mediamarkkinoihin ja lehdistöön seurataan lain edellyttämällä tavalla.

Neuvottelukunta esittää arvioitavaksi myös toimittajakoulutuksen aloituspaikkojen määrää ja mediakasvatuksen kehittämistä.

Lisäksi neuvottelukunta esittää, että Suomen on pidettävä huoli teknologiakehityksen perusedellytyksistä kuten nopeasta ja kattavasta laajakaistaverkosta.

Lehdistön tulevaisuus -raportti on julkaistu LVM:n julkaisusarjassa (35/2013).


Lisätietoja

kansliapäällikkö Harri Pursiainen, 0295 34 2389