Den inhemska tidningspressens framtid ska tryggas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2013 12.15 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Delegationen för tidningsärenden som är tillsatt av kommunikationsministeriet föreslår 18 åtgärder för att också i framtiden garantera produktionen av inhemskt medieinnehåll av hög kvalitet.

Delegationen som leds av kanslichef Harri Pursiainen överlämnade sin rapport till bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen den 17 december. Delegationen är en samarbetsplattform där frågor som gäller tryckt och elektronisk publikationsverksamhet behandlas i samarbete mellan aktörerna i branschen.

Att stora företag som Google och Facebook kommit till Finland inverkar på det inhemska utbudet av service och innehåll. Delegationen anser att det är viktigt att det skapas en sådan miljö för de inhemska aktörerna att de kan vara verksamma med sina egna starka sidor och producera inhemskt innehåll av bra kvalitet.

- Delegationen beslöt på eget initiativ att göra en utredning om den finländska tidningspressens nuvarande situation, om tidningspressens framtid och om möjliga åtgärder. Det finns ett uppenbart behov för en sådan här utredning i en situation där den traditionella pressen möter de utmaningar som digitaliseringen, den internationella konkurrensen och det förändrade konsumentbeteendet för med sig, säger Pursiainen.

Delegationen var enhällig om de föreslagna åtgärderna.

Förslagen till åtgärder behandlar mediebranschens egen verksamhet, utveckling av regleringen, beskattningen, statens stöd och utveckling av teknologin, postverksamheten och tidningsdistributionen samt journalistutbildningen och mediefostran.

Delegationen anser att ansvaret för tidningspressens framtid i första hand ligger hos tidningsförläggarna. De ska ta i bruk nya verksamhetsmodeller och anpassa sig till den nya verksamhetsmiljön.

De kommersiella aktörerna borde också bedöma samarbetsmodeller, bland annat effektivera distributionen, vilket är till fördel både för aktörerna inom postverksamheten och för aktörerna inom tidningspressen. Regeringen kan å sin sida inverka på de tillstånd som beviljas postföretagen och på samhällsomfattande posttjänster.

Delegationen anser att en viktig del av statens åtgärder är att lägsta möjliga mervärdesskattesats tillämpas på tidningsprenumerationer. Förutom beskattningen av tryckta tidningar bör man också med hänsyn till EU:s lagstiftning fundera på att sänka mervärdesskatten för elektroniska tidningar till samma nivå som för tryckta tidningar.

Delegationen föreslår ett tidsbundet statligt presstöd som skulle underlätta digitaliseringen av innehållsproduktionen och som skulle göra det lättare för branschen att anpassa sig i mediernas brytningstid. Stödalternativen ska utredas så att man kan fatta beslut om presstödet redan i samband med följande rambeslut våren 2014. Delegationen tar inte ställning till på vilket sätt utredningen görs.

Också regleringen som gäller tidningspressen ska utvärderas noggrant. De viktigaste regleringsobjekten som ska utvärderas är vilken inverkan upphovsrättslagstiftningen har på tidningspressen och hur man kan utveckla pressens verksamhetsförutsättningar med hjälp av upphovsrättslagstiftningen.

I regleringen av konsumentens rättigheter och reklam bör man uppmärksamma vilken inverkan de har på tidningspressen. I det europeiska regleringen av datasekretessen ska man sträva efter balans och med det trygga journalisternas tillgång till information då skyddet för privatlivet utvecklas.

Den inverkan Rundradions allmännyttiga verksamhet har på medieförsäljningen och på tidningspressen uppföljs på det sätt som lagen förutsätter.

Delegationen föreslår också att antalet nya studieplatser på journalistutbildningen och utvecklingen av mediefostran ska utvärderas.

Dessutom föreslår delegationen att Finland ska sköta om grundförutsättningarna för teknologiutvecklingen, såsom ett snabbt och omfattande bredbandsnät.


Ytterligare information:

Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 34 2389