Komission ehdotus avaisi linja-autoliikenteen markkinoita

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2017 13.59
Tiedote

Valtioneuvosto on toimittanut eduskunnalle kirjelmän, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttamisesta linja-autoliikenteen markkinoiden avaamiseksi kaikkiin jäsenvaltioihin sijoittuneille kuljetusyrityksille.

Ehdotus on osa komission laajaa maantieliikennettä koskevaa pakettia. Sen tavoitteena on tukea maantieliikenteen sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa, tehokkuutta ja kilpailukykyä sekä selkeyttää nykysääntelyä ja yhdenmukaistaa täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.

Ehdotuksella laajennettaisiin asetuksen soveltamisalaa koskemaan myös kansallista säännöllistä liikennettä, silloin kun sitä suorittavat muuhun kuin kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet toimijat.

Ehdotuksen keskeisin muutos olisi se, että säännöllisiä kansallisia pitkän matkan kuljetuksia saisi suorittaa kabotaasina ilman rajoituksia. Käytännössä tämä avaisi osittain kansalliset linja-autoliikenteen markkinat kaikkiin EU-maihin sijoittautuneille toimijoille. Muutos lisäisi säännöllisen reittiliikenteen kilpailua kansallisille pitkän matkan linja-autoreiteille ja vastaavasti antaisi suomalaisille kuljetusyrityksille mahdollisuuden toimia muissa jäsenvaltioissa.

Valtioneuvosto pitää ehdotuksen tavoitteita joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisesta ja sitä kautta joukkoliikenteen käytön lisäämisestä kilpailun avulla kannatettavina. Ehdotus olisi valtioneuvoston mukaan käsiteltävä yhdessä muiden komission tieliikennealoitteiden kanssa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että kuljetusyritysten kilpailun edellytykset olisivat tasapuolisia kabotaasissa ja että kabotaasin lainmukaisuuden valvonta nykyisestä parantuisi. Erityisesti ehdotuksen suhdetta työntekijöiden lähettämistä koskevaan lainsäädäntöön ja tieliikenteen kuljettajien lähettämistä koskevaan komission erityislainsäädäntöehdotukseen on selvitettävä.

Ehdotus sisältää myös terminaaleihin pääsyä koskevia sääntelyehdotuksia. Ne eivät Suomen oloissa vaikuttaisi välttämättömiltä. Valtioneuvosto katsoo, että yleisillä kilpailua koskevilla säännöksillä päästäisiin Suomessa vastaavaan lopputulokseen. Terminaaleihin pääsyä koskevaa sääntelyä pitäisi siis pyrkiä keventämään, mikäli sen pois jättäminen ei ole mahdollista.

Suomessa reittiliikenteeseen ei tarvita lupaa kun liikennepalvelulaki tulee voimaan 1.7.2018. Asetuksen mukainen reittiliikenne edellyttäisi kuitenkin lupaa, kuten nykyisinkin.

Neuvoston liikennetyöryhmässä ehdotuksen varsinainen käsittely aloitetaan vuoden 2018 alussa.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, p. 0295 34 2503

Erityisasiantuntija Erik Asplund, p. 0295 34 2277

Anne Berner