Kommissionen föreslår att busstrafiken avregleras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2017 13.59
Pressmeddelande

Statsrådet har lämnat riksdagen en skrivelse som gäller kommissionens förslag om att ändra en förordning av Europaparlamentet och rådet så att marknaden för busstrafik öppnas för alla transportföretag som är etablerade i en EU-medlemsstat.

Förslaget är en del av kommissionens stora vägtransportpaket. Syftet med förslaget är att bidra till en väl fungerande, effektiv och konkurrenskraftig inre marknad för vägtransporter. Målet är också att förtydliga den nuvarande lagstiftningen och att harmonisera genomförandet av den i medlemsstaterna.

Genom förslaget utvidgas förordningens tillämpningsområde till att även omfatta nationell linjetrafik i de fall den bedrivs av en aktör som är etablerad i en annan EU-stat.

Den viktigaste ändringen i förslaget är att nationell långlinjetrafik får bedrivas som cabotagetrafik utan begränsningar. I praktiken öppnar detta delvis de nationella marknaderna för persontransporter med buss för alla aktörer som är etablerade i en EU-stat. I och med ändringen ökar konkurrensen inom nationell långlinjetrafik som bedrivs med buss. På motsvarande sätt blir det möjligt för finländska transportföretag att bedriva linjetrafik i andra EU-medlemsstater.

Statsrådet ställer sig bakom förslagets mål att skapa en bättre fungerande marknad för kollektivtrafik och att därigenom med hjälp av konkurrens öka användningen av kollektivtrafik. Förslaget bör enligt statsrådet behandlas tillsammans med kommissionens andra vägtransportinitiativ. Särskild vikt bör fästas vid att transportföretagen ska ha jämlika konkurrensförutsättningar vid cabotagetrafik och att kontrollen av cabotageverksamhetens lagenlighet förbättras. Förslagets förhållande till framför allt lagstiftningen om utstationering av arbetstagare och till kommissionens förslag till speciallagstiftning om utstationering av förare inom vägtransportsektorn behöver utredas.

I kommissionens förslag föreslås också regler som gäller tillträde till terminaler. Reglerna verkar inte nödvändiga med tanke på förhållandena i Finland. Statsrådet anser att man i Finland uppnår motsvarande resultat med allmänna konkurrensregler. Därför är det skäl att arbeta för att lätta upp reglerna om tillträde till terminaler, om det inte är möjligt att helt lämna bort dem.

I Finland kommer det inte att behövas tillstånd för linjetrafik i och med att lagen om transportservice träder i kraft den 1 juli 2018. Linjetrafik i enlighet med förordningen förutsätter dock tillstånd, liksom tidigare.

I rådets arbetsgrupp för transporter inleds den egentliga behandlingen av förslaget i början av 2018.

Ytterligare information:

Jorma Hörkkö, regeringsråd, tfn 0295 342 503

Erik Asplund, specialsakkunnig, tfn 0295 342 277

Anne Berner