Ilmailulain muutoksilla tavoitellaan selkeää työnjakoa ja yhä parempaa turvallisuutta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2021 13.40 | Julkaistu suomeksi 21.10.2021 klo 14.14
Tiedote
Lentokone kiitoradan päässä, lentokettä (Kuva: Subodh Agnihotri/Shutterstock)
Lentokone kiitoradan päässä, lentokettä (Kuva: Subodh Agnihotri/Shutterstock)

Hallitus esittää, että ilmailulakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja täsmennettäisiin vastaamaan muun muassa EU-sääntelyn viimeaikaisia muutoksia. Lakiluonnosten keskeiset muutosehdotukset selkeyttävät ilmailuviranomaisten ja eräiden ilmailun toimijoiden toimivaltaa. Tavoitteena on parantaa edelleen siviili-ilmailun korkeaa turvallisuutta.

Lakiluonnoksissa täydennettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltuuksia kansallisena siviili-ilmailun turvallisuusviranomaisena. Viraston roolia täsmennettäisiin muun muassa lentoliikenneoikeuksien käytön rajoittamisen ja EU:n turva-asetuksen soveltamisen osalta. Lisäksi lentokenttäavustusten myöntäminen siirtyisi liikenne- ja viestintäministeriöltä viraston tehtäväksi.

Kansallisten ilma-aluksien lentokelpoisuuden tarkastamista sujuvoitettaisiin siten, että lentokelpoisuustarkastajalla olisi oikeus myöntää tarkastustodistus. Nykyisin Liikenne- ja viestintävirasto myöntää todistuksen tarkastajan suosituksesta.

Lakiluonnoksessa on täsmennetty eräitä lennonvarmistuspalveluita sekä lentomenetelmien suunnittelua koskevia vastuita ja laajennettu ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelutehtävissä olevien toimijoiden oikeutta saada tehtävään liittyviä välttämättömiä tietoja. Lisäksi matkustajien kuljetustoiminnasta historiallisilla ilma-aluksilla tulisi jatkossa ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle, jos toiminta ei kuulu muun luvan- tai ilmoituksenvaraisuuden piiriin.

Samassa yhteydessä tarkistettaisiin myös ilmailua koskevia sanktiointeja, kuten rikoslain liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevaa tunnusmerkistöä. Keskeinen muutos olisi se, että EU-säännösten vastainen miehittämätön ilmailu katsottaisiin rikkomukseksi ja siitä olisi seuraamuksia.

Miehittämättömän ilmailun osalta ilmailulailla annettaisiin eräille toimijoille oikeus havainnoida luvatonta miehittämätöntä ilmailua esimerkiksi lentoasemaympäristössä.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen 21.10.2021 eduskunnalle antama muutosesitys koskee ilmailulakia, liikenteen palveluista annettua lakia, sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, rikoslakia ja puolustusvoimista annettua lakia.

Esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Tarkoitus on, että muutokset tulisivat voimaan viimeistään vuoden 2022 alusta.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Sonja Töyrylä, p. 050 4384729, [email protected]

erityisasiantuntija Suvi Kankare, p. 050 478 4743, [email protected] (lentomenetelmät, miehittämätön ilmailu, lennon varmistus ja turva-asiat)