Genom ändringarna i luftfartslagen eftersträvas en tydlig arbetsfördelning och en allt bättre säkerhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 13.40 | Publicerad på svenska 21.10.2021 kl. 14.14
Pressmeddelande
Flygplan i slutet av landningsbanan (Bild: Subodh Agnihotri / Shutterstock)
Flygplan i slutet av landningsbanan (Bild: Subodh Agnihotri / Shutterstock)

Regeringen föreslår att luftfartslagen och vissa lagar som har samband med den preciseras så att de motsvarar bland annat de senaste ändringarna i EU-regleringen. De viktigaste ändringsförslagen i lagutkasten förtydligar befogenheterna för luftfartsmyndigheterna och för vissa aktörer inom luftfarten. Syftet är att ytterligare förbättra den höga säkerheten inom den civila luftfarten.

I lagutkasten kompletteras Transport- och kommunikationsverkets befogenheter när det gäller dess arbete som nationell säkerhetsmyndighet för civil luftfart. Verkets roll preciseras bland annat i fråga om begränsningen av utövandet av lufttrafikrättigheter och tillämningen av EU:s förordning om skyddsregler. Dessutom överförs beviljandet av flygplatsunderstöd från kommunikationsministeriet till Transport- och kommunikationsverket.

Granskningen av luftvärdigheten för nationella luftfartyg avses bli smidigare genom att granskare av luftvärdighet får rätt att bevilja granskningsbevis. För närvarande beviljar Transport- och kommunikationsverket ett granskningsbevis på rekommendation av en granskare av luftvärdighet.

I lagutkastet preciseras ansvaret för vissa flygtrafiktjänster och för planeringen av flygprocedurerna samt utvidgas rätten för de aktörer som utför efterspanings- och räddningsuppgifter inom luftfart att få nödvändiga uppgifter med avseende på uppdraget. Dessutom ska passagerartransporter med historiska luftfartyg i fortsättningen anmälas till Transport- och kommunikationsverket, om verksamheten inte omfattas av någon annan tillstånds- eller anmälningsplikt.

Samtidigt ska också straffbarheten inom luftfarten ses över, såsom strafflagens rekvisit för äventyrande av trafiksäkerheten. En viktig ändring är att obemannad luftfart som strider mot EU-regleringen ska betraktas som en förseelse och leda till påföljder.

När det gäller obemannad luftfart ges vissa aktörer genom luftfartslagen rätt att observera obehörig obemannad luftfart till exempel i flygplatsmiljö.

Vad händer härnäst?

Regeringens proposition som lämnades till riksdagen den 21 oktober 2021 gäller luftfartslagen, lagen om transportservice, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, strafflagen och lagen om försvarsmakten.

Propositionen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling, och när utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen i plenum.

Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft senast från ingången av 2022.

Mer information:

Sonja Töyrylä, överinspektör, tfn 050 4384729, [email protected]

Suvi Kankare, specialsakkunnig, tfn 050 478 4743, [email protected] (flygprocedurer, obemannad luftfart, flygtrafiktjänster och säkerhetsfrågor)