Hallitus esittää muutoksia vähäpäästöisiä ajoneuvohankintoja koskevaan lakiin – hyvinvointialueiden velvoitteita tarkennetaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2022 14.30 | Julkaistu suomeksi 15.11.2022 klo 9.54
Tiedote
Ehdotetut vähimmäisvaatimukset hyvinvointialuiella - henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot (Kuva: LVM)
Ehdotetut vähimmäisvaatimukset hyvinvointialuiella - henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot (Kuva: LVM)

Hallitus ehdottaa muutoksia ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annettuun lakiin. Sote-uudistuksen takia nykyisessä laissa kunnille kohdennetut velvoitteet kohdennetaan hyvinvointialueille, jotka aloittavat toimintansa 1.1.2023. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 10.11.2022.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Tavoitteena on määrittää, mitä vähimmäisvaatimuksia hyvinvointialueiden ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoihin sovelletaan. Esityksessä ei ehdoteta lakiin lisävelvoitteita. Nolla- ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja hankittaisiin ehdotuksen mukaan koko maan tasolla sama määrä kuin voimassa olevan lain mukaan.

Elokuussa 2021 voimaan tullut laki velvoittaa muun muassa kuntia ja valtiota hankkimaan tietyn osuuden vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja ja liikennepalveluita, kun ne tekevät uusia hankintoja. Lain velvoitteet koskevat jo tällä hetkellä hyvinvointialueita. Lakia ei sovelleta tiettyihin erityiskäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kuten pyörätuolin käyttäjille tarkoitettuihin henkilöautoihin, ambulansseihin tai hälytysajoneuvoihin.

Nykyisessä laissa ei ole eritelty hyvinvointialueiden, Helsingin ja HUS-yhtymän velvoitteita. Lain mukaan hankintayksiköiden hankintoihin sovelletaan lähtökohtaisesti lain yleistä velvoitetasoa eli ilman lakimuutosta kaikkiin hyvinvointialueisiin sovellettaisiin samaa velvoitetasoa.

Hyvinvointialueiden velvoitteet porrastettaisiin alueellisesti

Nykyisessä laissa kunnille on säädetty eri vähimmäisvaatimuksia niiden alueellisten erityisolosuhteiden perusteella. Hyvinvointialueiden velvoitteet perustuisivat kuntien tämän hetkisiin velvoitetasoihin eli ne eivät kiristyisi.

Hyvinvointialueiden henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen vähimmäisvelvoitteet jaettaisiin kolmeen luokkaan alueellisten erityispiirteiden perusteella. Erityispiirteitä ovat esimerkiksi etäisyydet, taloudelliset valmiudet, sähköajoneuvojen latauspisteiden saatavuus ja taksimarkkinoiden tilanne. Velvoitetaso 20, 35 tai 45 prosenttia määrittää, miten suuri osuus henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen uusista hankinnoista tulee vähäpäästöisiä.

1. Korkein velvoite 45 prosenttia koskisi Etelä-Karjalan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Keski-Uudenmaan, Kymenlaakson, Länsi-Uudenmaan, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueita sekä Helsinkiä ja HUS-yhtymää.

2. Keskimmäinen velvoite 35 prosenttia koskisi Etelä-Pohjanmaan, Lapin, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueita.

3. Matalin velvoite 20 prosenttia koskisi Etelä-Savon, Kainuun ja Keski-Pohjamaan hyvinvointialueita.

Hyvinvointialueiden kuorma-auto- ja M3-luokan linja-autohankintoihin sovellettaisiin nykyisin voimassa olevia valtakunnallisia velvoitetasoja.

Kuntayhtymille ja kuntataustaisille yhtiöille selkeämmät velvoitteet

Lisäksi kuntayhtymien ja kuntataustaisten yhtiöiden velvoitetasoja selkeytettäisiin siten, että laissa säädettäisiin niistä yksiselitteisesti. Kuntayhtymän tai kuntataustaisen yhtiön ajoneuvohankintoihin sovellettaisiin lähtökohtaisesti kunnan velvoitetasoa.

Lakiluonnoksessa määritellään, mitä velvoitetasoa sovelletaan eri ajoneuvoluokkien hankintoihin, jos kuntayhtymän tai kuntaomisteisen yhtiön toiminta-alueella on eri velvoiteluokkiin kuuluvia kuntia. Tällöin henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hankinnoissa sovellettaisiin hyvinvointialueen velvoitetasoa ja kuorma-autohankinnoissa valtakunnallista velvoitetasoa. Jos hankintayksikkö koostuisi useampaan hyvinvointialueeseen kuuluvista kunnista, sovellettaisiin hankintoihin eri hyvinvointialueiden velvoitetasojen keskiarvoa.

EU:n tavoitteena ympäristöystävälliset julkiset hankinnat

Lailla pannaan täytäntöön EU:n puhtaita ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset. Laki koskee esimerkiksi kuntien, valtion tai seurakuntien ostamia ajoneuvoja ja liikennepalveluita kuten koulukuljetuksia, jätteiden keruuta, paikallisliikenteen bussipalveluiden ostoja ja Kelan kuljetuksia. Laki on myös osa fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanoa.

Lain vähimmäisvaatimukset on jaettu kolmeen eri ajoneuvoluokkaan: henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot, kuorma-autot sekä linja-autot.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen 10.11.2022 eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntakäsittelyyn. Laki tulisi voimaan 1.1.2023, jolloin hyvinvointialueet aloittavat toimintansa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Pinja Oksanen, p. 046 921 2693, [email protected]

yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, [email protected]