Regeringen föreslår ändringar i lagen om offentlig upphandling av utsläppssnåla fordon – välfärdsområdenas åtaganden preciseras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 14.30 | Publicerad på svenska 15.11.2022 kl. 9.54
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / Kommunikationsministeriet
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / Kommunikationsministeriet

Regeringen föreslår ändringar i lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster. På grund av social- och hälsovårdsreformen kommer de åtaganden som i den gällande lagen åläggs kommunerna att riktas till välfärdsområdena, som inleder sin verksamhet den 1 januari 2023. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 10 november 2022.

Social- och hälsovårdens och räddningsväsendets uppgifter överförs från kommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Målet är att fastställa vilka minimikrav som ska tillämpas på välfärdsområdenas upphandlingar av fordon och trafiktjänster. I propositionen föreslås inga tilläggsåtaganden i lagen. Enligt förslaget ska det på hela landets nivå anskaffas ett lika stort antal utsläppsfria och utsläppssnåla fordon som enligt åtagandena i den nuvarande lagen.

Enligt lagen som trädde i kraft i augusti 2021 måste en viss andel av kommunernas och statens nya upphandlingar utgöras av utsläppssnåla och utsläppsfria fordon och trafiktjänster. Åtagandena enligt lagen gäller redan nu välfärdsområdena. Lagen tillämpas inte på vissa fordon som är avsedda för särskilda ändamål, såsom personbilar, ambulanser eller utryckningsfordon som är avsedda för rullstolsanvändare.

I den gällande lagen har välfärdsområdenas, Helsingfors och HUS-sammanslutningens åtaganden inte specificerats. Enligt lagen är utgångspunkten att den allmänna åtagandenivån enligt lagen ska tillämpas på de upphandlande enheternas upphandlingar, det vill säga utan lagändring ska samma åtagandenivå tillämpas på alla välfärdsområden.

Välfärdsområdenas åtaganden ska graderas regionalt

I den gällande lagen föreskrivs det om olika minimikrav för kommunerna på basis av deras regionala särförhållanden. Välfärdsområdenas åtaganden skulle basera sig på kommunernas nuvarande åtagandenivå, det vill säga de skulle inte skärpas.

Minimiåtagandena för välfärdsområdenas fordons- och transporttjänstupphandlingar av personbilar och nyttofordon ska delas in i tre kategorier på basis av regionala särdrag. Särdragen är exempelvis avstånd, ekonomisk beredskap, tillgången till laddningsstationer och situationen på taximarknaden. Åtagandenivån på 20, 35 eller 45 procent anger hur stor andel av de nya personbilarna och lätta nyttofordonen som vid upphandlingar bör vara utsläppssnåla.

1. Den högsta åtagandenivån på 45 procent gäller Södra Karelens, Östra Nylands, Egentliga Tavastlands, Mellersta Finlands, Mellersta Nylands, Kymmenedalens, Västra Nylands, Birkalands, Päijänne-Tavastlands, Satakunta, Egentliga Finlands och Vanda och Kervo välfärdsområde samt Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen.

2. Den mellersta åtagandenivån på 35 procent gäller Södra Österbottens, Lapplands, Österbottens, Norra Karelens, Norra Österbottens och Norra Savolax välfärdsområde.

3. Den lägsta åtagandenivån på 20 procent gäller Södra Savolax, Kajanalands och Mellersta Österbottens välfärdsområde.

På välfärdsområdenas anskaffningar av lastbilar och bussar i klass M3 ska de nuvarande riksomfattande åtagandenivåerna tillämpas.

Tydligare åtaganden för samkommuner och kommunalt anknutna bolag

Åtagandenivåerna för samkommuner och bolag med kommunal anknytning ska också förtydligas så att det i lagen entydigt föreskrivs om dem. På en samkommuns eller ett kommunalt anknutet bolags upphandling av fordon tillämpas i regel kommunens åtagandenivå.

I lagutkastet fastställs vilken åtagandenivå som ska tillämpas vid upphandling av olika fordonskategorier om det inom verksamhetsområdet för en samkommun eller ett kommunägt bolag finns kommuner som omfattas av olika åtagandenivåer. Vid upphandlingen av personbilar och lätta nyttofordon tillämpas då åtagandenivån i välfärdsområdet och vid upphandlingen av lastbilar den riksomfattande åtagandenivån. Om den upphandlande enheten består av kommuner som hör till flera välfärdsområden, tillämpas ett medeltal av de olika välfärdsområdenas åtagandenivåer på upphandlingen.

EU:s mål miljövänlig offentlig upphandling

Genom lagen genomförs kraven i EU:s direktiv om upphandling av rena fordon. Lagen gäller fordon och trafiktjänster som köps av till exempel kommuner, staten och församlingar, såsom skoltransporter, sophämtning, köp av busstjänster inom lokaltrafiken och FPA:s transporter. Lagen är också en del av genomförandet av färdplanen för fossilfria transporter.

Minimikraven i lagen är indelade i tre grupper enligt fordonskategori, dvs. personbilar och lätta nyttofordon, lastbilar och bussar.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen den 10 november 2022 överlämnade till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). Därefter lämnas propositionen till utskottsbehandling. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 då välfärdsområdena inleder sin verksamhet. 

Ytterligare information:

Pinja Oksanen, specialsakkunnig, tfn 046 921 2693, [email protected]

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, [email protected]