Hallitus esittää lakimuutoksia julkisesti säännellyn satelliittipalvelun käyttöön ottamiseksi ja tietoyhteiskuntamaksun korottamiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 18.56 | Julkaistu suomeksi 20.9.2022 klo 17.07
Tiedote
Eurooppa avaruudesta nähtynä (Kuva: Shutterstock)
Eurooppa avaruudesta nähtynä (Kuva: Shutterstock)

Hallitus esittää eduskunnalle muutoksia sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annettuun lakiin. Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen 19.9.2022.

Tavoitteena on tehdä vaadittavat lainsäädäntömuutokset, jotta Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmän niin sanottu julkisesti säännelty satelliittipalvelu (Public Regulated Service, PRS-palvelu) on mahdollista ottaa Suomessa kansallisesti käyttöön vuoden 2025 aikana.

Julkisesti säännelty satelliittipalvelu tuottaa EU:n jäsenvaltioissa kansallisesti valtuuttamille julkishallinnon käyttäjille sekä yhteiskunnan kriittisille infrastruktuuritoimijoille teknisesti ja toiminnallisesti varmistettua jatkuvaa sijainti- ja aikatietoa. Suomessa näitä käyttäjiä tulevat olemaan esimerkiksi poliisi, Rajavartiolaitos, Tulli, pelastustoimi, Puolustusvoimat sekä energiasektori, teleyritykset, pankit ja liikenne- ja logistiikka-ala. Palvelun avulla varmistetaan yhteiskunnan elintärkeiden, aika- ja paikkatiedosta riippuvien toimintojen häiriötön jatkuminen kaikissa olosuhteissa.

Laissa määriteltäisiin julkisesti säännellyn satelliittipalvelun vastuuviranomaisesta ja sen tehtävistä, palvelun tarjoamisesta ja käyttämisestä sekä palveluun liittyvän teknologian valmistuksesta ja vientivalvonnasta. Suomen Erillisverkot Oy:lle annettaisiin oikeus toimia julkisesti säännellyn satelliittipalvelun tarjoajana. Puolustusvoimat voisi tarjota vastaavaa palvelua maanpuolustuksen tarpeisiin.

Liikenne- ja viestintävirastolle säädettäisiin nykyistä laajempi toimivaltuus tehdä tarkastuksia satelliittipalvelun tarjoajaan, käyttäjään ja teknologian valmistajaan sekä Puolustusvoimiin, silloin kun se tarjoaa palvelua maanpuolustuksen tarpeisiin.

Euroopan unionin Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmä on maailmanlaajuinen ja ainoa siviilihallinnassa oleva satelliittipaikannusjärjestelmä. Valmistuttuaan se olisi rinnakkainen muun muassa yhdysvaltalaisen Global Positioning System eli GPS-järjestelmän kanssa. Galileo-järjestelmä on EU:n jäsenvaltioiden hallinnassa ja niiden rahoittama. Siksi järjestelmän käyttöön ei edes maailman kriisitilanteissa liity EU:n jäsenvaltioiden näkökulmasta ennakoimattomia turvallisuus- tai kauppapoliittisia epävarmuustekijöitä.

Esitys tietoyhteiskuntamaksun korotuksesta

Samassa hallituksen esityksessä esitetään tietoyhteiskuntamaksun korottamista. Liikenne- ja viestintävirasto on hankkimassa sijaintitietopalvelua, johon tullaan jatkossa keräämään tietoa olemassa olevien verkkojen fyysisestä infrastruktuurista sekä kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkkojen osien sijainneista.

Korotuksella katettaisiin Liikenne- ja viestintävirastolle sijaintitietopalvelusta aiheutuvia vuosittaisia toiminta- ja ylläpitokustannuksia.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Lisätietoja:

Julkisesti säännelty satelliittipalvelu (PRS-palvelu): erityisasiantuntija Suvi Kankare, p. 0295 342 105, [email protected]

Tietoyhteiskuntamaksu: ylitarkastaja Pirjo Karttunen, p. 0295 342 605, [email protected]