Regeringen föreslår lagändringar för att införa den offentligt reglerade satellittjänsten och höja informationssamhällsavgiften

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 18.56 | Publicerad på svenska 20.9.2022 kl. 17.07
Pressmeddelande
Europa betraktat från rymden (Bild: Shutterstock)
Europa betraktat från rymden (Bild: Shutterstock)

Regeringen föreslår ändringar i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och lagen om Transport- och kommunikationsverket. Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen den 19 september 2022.

Målet är att göra de lagändringar som krävs för att den offentligt reglerade tjänsten inom ramen för satellitnavigeringssystemet Galileo (Public Regulated Service, PRS) ska kunna tas i bruk i Finland under 2025.

PRS-tjänsten producerar kontinuerligt teknisk och driftsmässig säker positions- och tidsinformation för de användare som har bemyndigats av den offentliga förvaltningen och för aktörer verksamma inom sådan infrastruktur som är kritisk med tanke på samhällets vitala funktioner. I Finland kommer dessa användare att vara till exempel polisen, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, räddningsväsendet, Försvarsmakten samt energisektorn, teleföretagen, bankerna och transport- och logistikbranschen. Med hjälp av tjänsten säkrar man att samhällets vitala funktioner som är beroende av tidsdata och geografisk information, kan fortsätta utan störningar under alla förhållanden.

I lagen ingår bestämmelser om ansvarig myndighet för offentlig reglerad satellittjänst och om myndighetsuppgifterna samt om tillhandahållande och användning av tjänsten och produktion av teknik för och tillsyn över export av teknik för tjänsten. Aktiebolaget Suomen Erillisverkot Oy ska ges rätt att fungera som leverantör av offentlig reglerad satellittjänst. Försvarsmakten ska kunna tillhandahålla PRS-tjänsten för försvarets behov.

Transport- och kommunikationsverket ska få rätt att i större utsträckning än i dag utföra inspektion av satellittjänst hos den som tillhandahåller, använder eller tillverkar teknik för sådan offentlig reglerad tjänst samt hos Försvarsmakten när denna tillhandahåller sådan tjänst för försvarets behov.

Europeiska unionens satellitnavigeringssystem Galileo är ett globalt och det enda satellitpositioneringssystem som drivs under civil kontroll. När det blir färdigt kommer det att fungera parallellt med bland annat det amerikanska Global Positioning System, det vill säga GPS-systemet. Galileo drivs och finansieras av EU-länder. Därför är användningen av systemet inte ens i världskriser förenad med några oförutsedda säkerhets- eller handelspolitiska osäkerhetsfaktorer sett ur EU-ländernas synvinkel.

Förslag till höjning av informationssamhällsavgiften

I samma proposition föreslås höjning av informationssamhällsavgiften. Transport- och kommunikationsverket håller på att upphandla en lokaliseringsinformationstjänst. I fortsättningen kommer denna tjänst att innehålla information om befintliga näts fysiska infrastruktur och om placeringen av kablar, rör och motsvarande aktiva nätdelar.

Höjningen kommer att täcka Transport- och kommunikationsverkets årliga verksamhets- och driftskostnader för tjänsten för lokaliseringsinformation.

Nästa steg?

Härnäst ska den proposition som regeringen nu överlämnat till riksdagen bli föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling och när betänkandet är klart fortsätter behandlingen i ett plenarsammanträde.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Mer information:

PRS-tjänsten: Suvi Kankare, specialsakkunnig, tfn 0295 342 105, [email protected]

Informationssamhällsavgiften: Pirjo Karttunen, överinspektör, tfn 0295 342 605, [email protected]