Hallituksen esitys neljänneksi lisätalousarvioksi: Joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn tukea, väylähankkeita koko maahan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2020 16.08 | Julkaistu suomeksi 6.6.2020 klo 13.45
Tiedote
Autoja tiellä (Kuva: Harry Hykko/Shutterstock)
Autoja tiellä (Kuva: Harry Hykko/Shutterstock)

Hallitus antoi eduskunnalle 5.6.2020 esityksen vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle esitetään 240,3 milj. euron määrärahalisäystä vuodelle 2020.

Joukkoliikenne

Hallitus esittää julkisen henkilöliikenteen palveluiden ostoon ja kehittämiseen koronatilanteen vuoksi 100 miljoonan euron lisärahoitusta. Rahoituksella tuetaan joukkoliikenteen palvelutason turvaamista koronatilanteen pitkittyessä sekä pyritään varmistamaan nykyisten joukkoliikenteen kehittämishankkeiden jatkuvuus. Lisäksi edistetään uusia kehittämistoimenpiteitä.

Kävely ja pyöräily

Hallitus esittää lisätalousarviossa 18 miljoonan euron lisäystä kävelyä ja pyöräilyä edistäviin toimenpiteisiin vuodelle 2020. Lisäksi vuoden 2021 talousarvioon tullaan esittämään 25 miljoonan euron lisäystä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen.

Elvytyspaketin väylähankkeet

Joukkoliikennetuen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisen tuen lisäksi hallitus esittää elvytystoimenpiteenä rahoitusta lukuisiin väylähankkeisiin. Nämä toimenpiteet tukevat elinkeinoelämän ja kansalaisten luottamusta talouden toipumiseen.

Hallitus esittää valtuutta ja määrärahaa seuraaville hankkeille:

- Perusväylänpidon momentille lisämääräraha 30 milj. euroa, joka käytetään päällystystöihin ja muihin teiden korjauksiin

- 1. Vt 12 / mt 65 Vaitinaron liittymän lisäkaista, Tampere: 1,5 milj. euron valtuus ja 0,1 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Maantie 2986 parantaminen välillä Punkalaidun-Vesilahti: 2,5 milj. euron valtuus ja määräraha

- Vaihteiden vaihtoja ratapihoilla/liikennepaikoilla: 6 milj. euron valtuus ja 3 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Päärataverkon tehostetut ylläpitotoimenpiteet: 7 milj. euron valtuus ja 3 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Heinävaara-Ilomantsi-radan täsmäkorjaukset: 15 milj. euron valtuus ja 1 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Loviisa-Lahti-rautatien tehostettu kunnossapitotyö: 3 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Vt 15 Kotkan sisääntulo, Paimenportin eritasoliittymän rakentaminen: 15,0 milj. euron valtuus ja 0,5 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Vt 8 Turku-Pori -parantaminen Eurajoen kohdalla: 27,1 milj. euron valtuus ja 0,7 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Valtatien 4 Oulu-Kemi liittymien parantaminen Simossa: 20 milj. euron valtuus ja 4,0 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 3. vaihe, Askiston kohta ja Vantaankoski Pakkala lisäkaistat: 30,0 milj. euron valtuus ja 3,0 milj. euron määrärahat vuodelle 2020.

- Vt 4 parantaminen välillä Hartola-Oravakivensalmi: 26 milj. euron valtuus ja vuodelle 2020 1,0 milj. euron määräraha

- Kt 68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta V-1879, Pedersöre: 5 milj. euron valtuus ja 0,1 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe: 30 milj. euron valtuus ja vuodelle 2020 0,5 milj. euron määräraha

- Saimaan kanavan vedenpinnan nosto: 5 milj. euron valtuus ja 0,1 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Vt 25 Lepin liittymän alikulku mt 111 liittymän kohdalla, Karjaa: 3 milj. euron valtuus ja 1 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Kt 68 Edsevö eritasoliittymän parantaminen: 8,2 milj. euron valtuus ja 2,5 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Vt 23 parantaminen välillä Varkaus-Viinijärvi: 10,5 milj. euron valtuus ja 6,5 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Helsinki-Tampere rataosan peruskorjauksen aloittaminen: 8 milj. euron valtuus ja 0,2 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Ohituskaistojen suunnittelu VT 8 - Vaasa-Kokkola: 1,0 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- GigaVaasa - akkuteollisuusalueen liikenneyhteydet: 0,5 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Kaarinan kiertotie Paraistenväylällä - suunnittelu: 0,5 milj. euron määräraha vuodelle 2020

Liikenne- ja viestintävirastolle esitetään 3,4 miljoonan euron lisämäärärahaa Eurocontrolin jäsenmaksun maksamiseen. Toimenpide tukee Air Navigation Services Finland Oy:n (ANS Finland) lennonvarmistustoiminnan selviytymistä koronaviruksesta aiheutuneessa taloustilanteessa.

Hallitus antaa neljänteen lisätalousarvioon liittyvän esityksen lentoliikenteen valvontamaksun muuttamiseksi siten, että vuoden 2020 heinäkuun ja lokakuun maksukausien maksuaikaa pidennettäisiin noin puolella vuodella. Ehdotus on osa hallituksen esittämiä COVID-19-tartuntatautiepidemian vuoksi liikenteen sektorilla toteutettavia kriisitoimenpiteitä. Ehdotus vähentää lentoliikenteen valvontamaksun vuoden 2020 tulokertymäarviota noin 5,7 miljoonaa euroa.

Teolliset investoinnit

Teollisuuden infrapakettiin sisältyy suuria, työllistäviä investointeja.

Hallitus esittää valtuutta ja määrärahaa seuraaville hankkeille:

- Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta: 10,5 milj. euron valtuus ja vuodelle 2020 1,0 milj. euron määräraha.

- Kontiomäki-Pesiökylä -radan parantaminen: 81,0 milj. euron valtuus ja vuodelle 2020 1,0 milj. euron määräraha.

- Oulu-Kontiomäki -rataosan välityskyvyn parantaminen, 1. vaihe: 23,0 milj. euron valtuus ja vuodelle 2020 1,0 milj. euron määräraha.

Näiden hankkeiden rakentamistöitä ei aloiteta ennen kuin Metsä Group on tehnyt päätöksen Kemiin suunnitellun uuden biotuotetehtaan rakentamisesta sekä siihen liittyvien liikenneinfrainvestointien toteuttamisesta.

- Vt 19 Seinäjoki -Lapua, 1. vaihe: 25,0 milj. euron valtuus ja vuodelle 2020 2,0 milj. euron määräraha.

- Digirata-pilotti: 11,0 milj. euron valtuus ja vuodelle 2020 2,0 milj. euron määräraha. Hankkeessa rakennetaan Kouvola-Kotka/Hamina-rataosuudelle ETCS-testirata (European Train Control System) sekä myöhemmin päätettävään kohteeseen ETCS-laboratorio.

MAL-hankkeet

Hallitus esittää valtuuksia ja määrärahaa sellaisille hankkeille, jotka sisältyvät Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten valmisteluun asetetuissa Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseutujen neuvotteluryhmissä syntyneeseen alustavaan neuvottelutulokseen ja joilla on määrärahatarpeita vuonna 2020.

MAL-sopimusten perusteella käytettävän määrärahan edellytyksenä on, että Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun seudun kunnat sitoutuvat MAL-sopimuksen 2020-2031 tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja niiden rahoitukseen, siten kuin ne on vahvistettu neuvottelutuloksessa.

Valtuuksia ja määrärahaa esitetään seuraaville hankkeille:

- Tampereen raitiotien valtuutta korotetaan 13,957 milj. euroa. Tampereen raitiotien lisämääräraha vuodelle 2020 on 4,18 milj. euroa

- Seudullinen yleissuunnittelu (Tampere): 0,46 milj. euroa

- Mellunmäki-Tikkurila-Aviapolis-lentoasema-pikaraitiotie: valtuus 6,1 milj. euroa ja 0,3 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Espoon kaupunkirata: valtuus 137,5 milj. euroa ja 1 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen, 2. vaihe: valtuus 273 milj. euroa ja 5 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Helsinki-Pasila-yhteysvälin ratakapasiteetin lisäämiseen valmistautuminen: valtuus 0,6 milj. euroa ja 0,2 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Pääradan suunnittelun edistäminen välillä Tampere-Oulu: valtuus 5 milj. euroa ja 0,1 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Oritkarin kolmioraide: valtuus 15,6 milj. euroa ja 1,6 milj. euron määräraha vuodelle 2020

MAL-sopimuksista syntyi alustava neuvottelutulos Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa 2.6.2020. Sopimuksilla edistetään kestäviä liikennehankkeita ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa erityisesti joukkoliikenteellä hyvin saavutettavilla alueilla.

Hallitus sitoutuu varaamaan liikenteen hallinnonalan toimenpiteisiin 755,8 M€. Hankkeiden kustannukset jakautuvat useille vuosille (2020-2031), joten hankkeiden toteutus edellyttää rahoitustarpeisiin varautumista myös mm. julkisen talouden suunnitelmissa ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa.

Neuvottelutulosten mukaiset sopimukset tulevat voimaan vasta, kun seudut ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne päätöksentekoelimissään. MAL-sopimusmenettelyn laajenemiseksi neuvotteluja jatketaan seuraavaksi kolmen uuden seudun, Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kanssa.

Journalismin ja uutistoimistotoiminnan tuki

Journalismin tukemiseen hallitus esittää 5 miljoonaa euroa tukea vuodelle 2020. Toimenpiteellä tuetaan koronaviruksen takia talousvaikeuksiin joutuneita tiedotusvälineitä. Tukea voisi hakea hankkeisiin, joilla vahvistettaisiin laadukasta paikallista tai alueellista journalismia, tutkivaa journalismia tai tavanomaista perusteellisempien juttukokonaisuuksien tuottamista sekä journalistisen sisällön lisäämistä digitaalisille alustoille.

Kansallisen uutistoimistotoiminnan eli STT:n tukemiseen esitetään 2,5 miljoonan euron lisämääräraha. Tuella varmistetaan nykymuotoisen kansallisen uutispalvelun jatkuminen, joka on tärkeä erityisesti alueellisille toimijoille.

Muut määrärahat

Väylävirastolle esitetään 2,75 miljoonan euron määrärahaa käytettäväksi liikenteenohjauksen ja -hallinnan omaisuuden poistojen ja pääomakulujen maksamiseen liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finland Oy:n lunastaessa kyseisen omaisuuden. Määrärahan on tarkoitus mahdollistaa liikenteenohjausyhtiön perustamisvaiheen aikana keskeneräisten, ja sittemmin valmistuneiden, liikenteenohjaukseen ja -hallintaan liittyvien investointihankkeiden siirtämisen valtion kokonaan omistamalle liikenteenohjausyhtiölle.

Väylävirastolle esitetään 10,9 miljoonan euron lisämäärärahaa radanpidon materiaalivaraston ostamiseen. Radanpidon materiaalivarasto on siirtynyt ulkomaiseen omistukseen. Radanpidon riittävän omavaraisuuden ja varautumisen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että Väylävirasto ostaa kriittisten materiaalien varaston omaan hallintaansa.

Ilmatieteen laitoksen toimintamenoihin esitetään 225 000 euroa lisämäärärahaa. Tämä määräraha on tarkoitus käyttää Mikkelin ja Seinäjoen lentoasemien lentosäähavaintojärjestelmien siirtämiseen Ilmatieteen laitoksen omistukseen sekä kyseisten järjestelmien uusimiseen.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 376 2377

yksikön johtaja Timo Kievari (väylähankkeet ja MAL), p. 040 059 3706