Regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget: Stöd för kollektivtrafiken samt gång och cykling, trafikledsprojekt inleds i hela landet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2020 16.08 | Publicerad på svenska 6.6.2020 kl. 13.45
Pressmeddelande
Bilar på vägen (Foto: Harry Hykko/Shutterstock)
Bilar på vägen (Foto: Harry Hykko/Shutterstock)

Regeringen överlämnade sin fjärde tilläggsbudgetproposition för 2020 till riksdagen den 5 juni 2020.

Regeringen föreslår ett anslagstillägg på 240,3 miljoner euro för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för 2020.

Kollektivtrafiken

Regeringen föreslår tilläggsfinansiering på 100 miljoner euro för köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken på grund av coronaläget. Med finansieringen stöds tryggandet av servicenivån inom kollektivtrafiken om coronaläget drar ut på tiden samt säkerställs kontinuiteten i de nuvarande utvecklingsprojekten inom kollektivtrafiken. Dessutom främjas nya utvecklingsåtgärder.

Gång och cykling

Regeringen förslår i sin tilläggsbudget ett tillägg på 18 miljoner euro för åtgärder för att främja gång och cykling 2020. Dessutom kommer man att i budgeten för 2021 föreslå ett tillägg på 25 miljoner euro för främjande av gång och cykling.

Trafikledsprojekt i stimulanspaketet

Utöver kollektivtrafikstödet och stödet för att främja gång och cykling föreslår regeringen finansiering av flera trafikledsprojekt som en stimulansåtgärd. Dessa åtgärder stöder näringslivets och medborgarnas förtroende för att ekonomin ska återhämta sig.

Regeringen föreslår fullmakter och anslag för följande projekt:

- Under momentet för basunderhåll av transportinfrastrukturen ett tilläggsanslag på 30 miljoner euro som används för vägbeläggningsarbeten och andra vägreparationer

- 1. Riksväg 12/landsväg 65 extra körfält till Vaitinaro-anslutningen, Tammerfors: fullmakt på 1,5 miljoner euro och anslag på 0,1 miljoner euro för 2020

- Förbättring av landsväg 2986 mellan Punkalaidun-Vesilahti: fullmakt och anslag på 2,5 miljoner euro

- Byte av växlar på bangårdar/trafikplatser: fullmakt på 6 miljoner euro och anslag på 3 miljoner euro för 2020

- Effektiviserade underhållsåtgärder för huvudbannätet: fullmakt på 7 miljoner euro och anslag på 3 miljoner euro för 2020

- Preciserade reparationer av järnvägen Heinävaara-Ilomantsi: fullmakt på 15 miljoner euro och anslag på 1 miljoner euro för 2020

- Effektiviserat underhållsarbete av järnvägen Lovisa-Lahtis: anslag på 3 miljoner euro för 2020

- Riksväg 15 Kotka infart, byggande av en planskild anslutning i Paimenportti: fullmakt på 15,0 miljoner euro och anslag på 0,5 miljoner euro för 2020

- Förbättrande av riksväg 8 Åbo-Björneborg vid Euraåminne: fullmakt på 27,1 miljoner euro och anslag på 0,7 miljoner euro för 2020

- Förbättring av riksväg 4 Uleåborg-Kemi anslutningarna i Simo: fullmakt på 20 miljoner euro och anslag på 4,0 miljoner euro för 2020

- E18 Stamväg 50 Förbättring av Ring III, fas 3, punkten Askis och Vandafors Backas extra körfält: fullmakt på 30,0 miljoner euro och anslag på 3,0 miljoner euro för 2020

- Förbättring av riksväg 4 mellan Hartola och Oravakivensalmi: fullmakt på 26 miljoner euro och anslag på 1,0 miljoner euro för 2020

- Förbättring av stamväg 68 genom byggande av den nya Kållby överfartsbron väg 1879, Pedersöre: fullmakt på 5 miljoner euro och anslag på 0,1 miljoner euro för 2020

- Förbättring av bangården i Kuopio, fas 1: fullmakt på 30 miljoner euro och anslag på 0,5 miljoner euro för 2020

- Höjning av vattennivån på Saima kanal: fullmakt på 5 miljoner euro och anslag på 0,1 miljoner euro för 2020

- Gångtunnel vid anslutningen till riksväg 25 vid Leppi nära anslutningen till landsväg 111 i Karis: fullmakt på 3 miljoner euro och anslag på 1 miljoner euro för 2020

- Stamväg 68 Edsevö förbättring av den planskilda anslutningen: fullmakt på 8,2 miljoner euro och anslag på 2,5 miljoner euro för 2020

- Förbättring av riksväg 23 på avsnittet Varkaus-Viinijärvi: fullmakt på 10,5 miljoner euro och anslag på 6,5 miljoner euro för 2020

- Inledande av en grundlig reparation av banavsnittet Helsingfors-Tammerfors: fullmakt på 8 miljoner euro och anslag på 0,2 miljoner euro för 2020

- Planering av omkörningsfält riksväg 8 - Vasa-Karleby: anslag på 1,0 miljoner euro för 2020

- Trafikförbindelser till GigaVasa-ackumulatorindustriområdet: anslag på 0,5 miljoner euro för 2020

- S:t Karins omvägen på Pargasleden - planering: anslag på 0,5 miljoner euro för 2020.

Till Transport- och kommunikationsverket föreslås ett tilläggsanslag på 3,4 miljoner euro för betalning av medlemsavgiften till Eurocontrol. Åtgärden stöder Air Navigation Services Finland Oy:s (ANS Finland) flygtrafiktjänstverksamhet så att den kan ta sig ur den försvårade ekonomiska situation som coronaviruset orsakat.

I samband med den fjärde tilläggsbudgeten överlämnar regeringen en proposition med förslag till ändring av tillsynsavgiften för flygtrafiken så att betalningstiden för betalningsperioderna juli och oktober 2020 förlängs med cirka ett halvt år. Förslaget är en del av de krisåtgärderna inom transportsektorn som regeringen föreslår med anledning av covid-19-epidemin. Förslaget minskar de beräknade inkomsterna från tillsynsavgiften för flygtrafiken med ca 5,7 miljoner euro år 2020.

Industriella investeringar

Infrapaketet för industrin innehåller stora, sysselsättande investeringar.

Regeringen föreslår fullmakter och anslag för följande projekt:

- Spårförbindelserna till Kemi bioproduktfabrik, punkten Kemi: fullmakt på 10,5 miljoner euro och anslag på 1,0 miljoner euro för 2020

- Förbättring av banan Kontiomäki-Pesiökylä: fullmakt på 81,0 miljoner euro och anslag på 1,0 miljoner euro för 2020

- Förbättring av trafikkapaciteten på banavsnittet Uleåborg-Kontiomäki, fas 1: fullmakt på 23,0 miljoner euro och anslag på 1,0 miljoner euro för 2020.

Dessa byggprojekt inleds inte förrän Metsä Group har fattat beslut om byggandet den nya bioproduktfabrik som planeras i Kemi och beslutat om genomförandet av investeringar i trafikinfrastruktur i anslutning till detta.

- Riksväg 19 Seinäjoki-Lappo, fas 1: fullmakt på 25,0 miljoner euro och anslag på 2,0 miljoner euro för 2020

- Pilotprojektet Digirata: fullmakt på 11,0 miljoner euro och anslag på 2,0 miljoner euro för 2020. Inom projektet byggs en ETCS-testbana (European Train Control System) på banavsnittet Kouvola-Kotka/Fredrikshamn samt ett ETCS-laboratorium för ett objekt som beslutas senare.

MBT-projekt

Regeringen föreslår fullmakter och anslag för sådana projekt som finns i det preliminära förhandlingsresultat som utarbetats i de förhandlingsgrupper som tillsatts i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborg stadsregioner för att bereda avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT) och har anslagsbehov för 2020.

En förutsättning för det anslag som får användas med stöd av MBT-avtalen är att kommunerna i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborg stadsregioner förbinder sig till målen och åtgärderna enligt MBT-avtalet 2020-2031 och finansieringen av dem, så som de har fastställts i förhandlingsresultatet.

Fullmakter och anslag föreslås för följande projekt:

- Fullmakten för Tammerfors spårväg höjs med 13,957 miljoner euro. Tilläggsanslaget till Tammerfors spårväg uppgår 2020 till 4,18 miljoner euro.

- Regional generalplanering (Tammerfors): 0,46 miljoner euro

- Snabbspårvägen på avsnittet Mellungsbacka-Dickursby-Aviapolis-flygplatsen: fullmakt på 6,1 miljoner euro och anslag på 0,3 miljoner euro för 2020

- Esbo stadsbana: fullmakt på 137,5 miljoner euro och anslag på 1 miljon euro för 2020

- Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors-Riihimäki, fas 2: fullmakt på 273 miljoner euro och anslag på 5 miljoner euro för 2020

- Förberedelser inför en ökning av bankapaciteten på förbindelsesträckan Helsingfors-Böle: fullmakt på 0,6 miljoner euro och anslag på 0,2 miljoner euro för 2020

- Främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet Tammerfors-Uleåborg: fullmakt på 5 miljoner euro och anslag på 0,1 miljoner euro för 2020

- Oritkari triangelspår: fullmakt på 15,6 miljoner euro och anslag på 1,6 miljon euro för 2020.

Ett preliminärt förhandlingsresultat om MBT-avtalen nåddes med Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborg stadsregioner den 2 juni 2020. Genom avtalen främjas hållbara trafikprojekt och bostadsproduktion till rimligt pris i synnerhet i områden som lätt kan nås med kollektivtrafik.

Regeringen förbinder sig att reservera 755,8 miljoner euro för åtgärder inom förvaltningsområdet för trafik och transport. Avsikten är att kostnaderna fördelas på flera år (2020-2031). Detta innebär att genomförandet av projekten förutsätter att man bereder sig på finansieringsbehoven även bland annat i planen för de offentliga finanserna och vid beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen.

Avtalen enligt förhandlingsresultatet träder i kraft först när regionerna och statsrådet har godkänt dem i sina beslutsfattande organ. Man kommer härnäst att fortsätta förhandlingarna med tre nya regioner, Jyväskylä, Lahtis och Kuopio, i syfte att utvidga förfarandet med MBT-avtal.

Stöd till journalistik och nyhetsbyråverksamhet

För att stödja journalistik föreslår regeringen 5 miljoner euro i stöd för 2020. Åtgärden kommer att stödja medier som drabbats av ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruset. Stödet ska kunna sökas för projekt som stärker lokal eller regional journalistik av hög kvalitet, undersökande journalistik eller produktion av mer ingående artikelhelheter än vanligt samt för ökning av det journalistiska innehållet på digitala plattformar.

För stödjande av den nationella nyhetsbyråverksamheten, dvs. FNB, föreslås ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro. Genom stödet säkerställs kontinuiteten i den nuvarande nationella nyhetstjänsten, som är viktig särskilt för regionala aktörer.

Övriga anslag

För Trafikledsverket föreslås ett anslag på 2,75 miljoner euro för betalning av avskrivningar på och kapitalkostnader för trafikstyrnings- och trafikledningsegendom då trafikstyrningsbolaget Traffic Management Finland Oy löst in egendomen i fråga. Avsikten är att anslaget ska göra det möjligt att under det skede då trafikstyrningsbolaget bildas överföra ofärdiga och senare färdigställda investeringsprojekt som hänför sig till trafikstyrning och trafikledning till det helt statsägda trafikstyrningsbolaget.

Till Trafikledverket föreslås ett tilläggsanslag på 10,9 miljoner euro för köp av materiallager för banhållningen. Materiallagret för banhållningen har övergått till utländskt ägo. För att en tillräcklig självförsörjning och beredskap ska tryggas är det ändamålsenligt att Trafikledsverket köper ett lager av kritiskt material och förvaltar det själv.

För Meteorologiska institutets omkostnader föreslås ett tilläggsanslag på 225 000 euro. Avsikten är att detta anslag ska användas för att överföra systemen för flygvädersobservationer på flygstationerna i S:t Michel och Seinäjoki i Meteorologiska institutets ägo samt att förnya systemen.

Ytterligare information:

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 050 376 2377

Timo Kievari, enhetsdirektör, (trafikledsprojekt och MBT), tfn 040 059 3706