Eurooppalainen Galileo-satelliittipaikannukseen perustuva viranomaispalvelu käyttöön Suomessa 2024 – arviomuistio lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2021 14.52 | Julkaistu suomeksi 16.11.2021 klo 16.49
Tiedote
Eurooppa avaruudesta nähtynä (Kuva: Shutterstock)
Eurooppa avaruudesta nähtynä (Kuva: Shutterstock)

Eurooppalainen Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmään kuuluva julkisesti säännelty palvelu (Public Regulated Service, PRS) on tarkoitus ottaa käyttöön Suomessa vuonna 2024. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja 10.12.2021 mennessä arviomuistiosta. Siina tarkastellaan kansallisen lainsäädännön muutostarpeita, jotta palvelun käyttöönotto on mahdollista.

Satelliittipaikannusjärjestelmien tuottama sijainti- ja aikatieto ovat osa ihmisten arkea. Kuluttajasovellusten lisäksi monet yhteiskunnan keskeisistä toiminnoista nojaavat satelliittinavigointijärjestelmiin. PRS-palvelun on tarkoitus tuottaa viranomaisille ja huoltovarmuuskriittisille yrityksille sijainti- ja aikatietoa, joka sietää salatun lähetyssignaalin ansiosta sekä tahallista kybervaikuttamista että tahattomia häiriöitä.

Arviomuistioon on koottu PRS-palveluun liittyvä voimassa oleva kansallinen ja EU-lainsäädäntö sekä arvioitu, millaisia lainsäädäntömuutoksia palvelun käyttöönotto Suomessa edellyttää. Arviomuistiota ja siitä saatua lausuntopalautetta hyödynnetään PRS-palvelua koskevan lainsäädännön valmistelussa. Muistion mukaan lainsäädännön muuttaminen on välttämätöntä, jotta PRS-palvelu voidaan ottaa kansallisesti käyttöön. On arvioitu, että PRS-palvelun tarjoaminen on julkinen hallintotehtävä, joka voidaan antaa Suomen Erillisverkot oy:n hoidettavaksi vain lailla.

Arviomuistiossa esitetään, että lakia sähköisen viestinnän palveluista muutettaisiin. Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan marraskuussa 2020 todetun linjauksen mukaisesti valtion omistama Suomen Erillisverkot oy ja Puolustusvoimat nimettäisiin PRS-palvelun tarjoajiksi. Samalla täsmennettäisiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin velvollisuuksia palvelun vastuuviranomaisena sekä nimettäisiin liikenne- ja viestintäministeriö palvelun strategisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaavaksi tahoksi.

Kun PRS-palvelu on käytössä, Suomen julkishallinnolla ja muilla palvelun käyttöön valtuutetuilla kansallisilla toimijoilla on varmennetut ja Euroopan ulkopuolisista, kuten yhdysvaltalaisesta GPS-järjestelmästä, riippumattomat sijainti- ja aikapalvelut. Tämä parantaa merkittävästi Suomen kyberturvallisuutta ja huoltovarmuutta. Palvelun tulevia käyttäjäryhmiä ovat Suomessa esimerkiksi poliisi, Tulli, Puolustusvoimat, pelastustoimi sekä huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset, kuten energiasektori, teleyritykset, pankit sekä liikenne- ja logistiikka-ala. Suomessa PRS-palvelu täydentää viranomaisten käyttämää Virve-verkkoa.

Vuodesta 2016 käytössä ollut Galileo-järjestelmä koostuu nykyisin 22 operatiivisesta satelliitista. Galileo EU:n jäsenvaltioiden rahoittama maailmanlaajuinen paikannusjärjestelmä, joka on ainoa siviiliviranomaisten hallinnoima satelliittipaikannusjärjestelmä.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja arviomuistiosta 10.12.2021 mennessä. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.lvm(at)gov.fi.

Hallituksen esityksen valmistelussa hyödynnetään arviomuistiosta saatua lausuntopalautetta. Luonnos hallituksen esitykseksi lähetetään lausunnoille alkuvuonna 2022. Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 1.9.2022, jotta PRS-palvelu voidaan ottaa kansallisesti käyttöön vuoden 2024 alussa.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Maija Ahokas, p. 0400 316 178, maija.ahokas(at)gov.fi, Twitter @mmaija

erityisasiantuntija Suvi Kankare, p. 0295 342 105, suvi.kankare(at)gov.fi