En europeisk myndighetstjänst baserad på satellitpositioneringssystemet Galileo tas i bruk i Finland 2024 – bedömningspromemoria på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2021 14.52 | Publicerad på svenska 16.11.2021 kl. 16.49
Pressmeddelande
Europa betraktat ur rymden (Bild: Shutterstock)
Europa betraktat ur rymden (Bild: Shutterstock)

En offentligt reglerad tjänst inom ramen för det europeiska satellitnavigeringssystemet Galileo (Public Regulated Service, PRS) ska tas i bruk i Finland 2024. Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om en bedömningspromemoria till och med den 10 december 2021. I bedömningspromemorian granskas ändringsbehoven i den nationella lagstiftningen för att tjänsten ska kunna tas i bruk.

Positions- och tidsdata från satellitnavigeringssystem är en del av människornas vardag. Satellitnavigeringssystemen stöder utöver konsumenttillämpningar även många centrala funktioner i samhället. PRS-tjänsten ska producera sådan positions- och tidsdata för myndigheterna och försörjningsberedskapskritiska företag som tack vare en krypterad signal tål både avsiktlig cyberpåverkan och oavsiktliga störningar.

I bedömningspromemorian har man sammanställt gällande nationell lagstiftning och EU-lagstiftning i anslutning till PRS-tjänsten samt utrett vilka lagstiftningsändringar som krävs för att tjänsten ska kunna tas i bruk i Finland. Bedömningspromemorian och remissvaren om den utnyttjas vid beredningen av lagstiftning om PRS-tjänsten. Enligt promemorian är det nödvändigt att ändra lagstiftningen för att PRS-tjänsten ska kunna tas i bruk nationellt. Man har bedömt att tillhandahållandet av PRS-tjänsten är en offentlig förvaltningsuppgift, som endast genom lag kan överföras på Suomen Erillisverkot Oy.

I bedömningspromemorian föreslås det att lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ska ändras. I enlighet med de riktlinjer som drogs upp av regeringens finanspolitiska ministerutskott i november 2020 ska det statsägda Suomen Erillisverkot Oy och Försvarsmakten utses till tillhandahållare av PRS-tjänsten. Samtidigt ska Transport- och kommunikationsverkets skyldigheter som ansvarig myndighet för tjänsten preciseras samt kommunikationsministeriet utses till ansvarig myndighet för den strategiska styrningen av och tillsynen över tjänsten.

När PRS-tjänsten är i bruk har den offentliga förvaltningen i Finland och andra nationella aktörer som är auktoriserade att använda tjänsten certifierade tjänster för positions- och tidsbestämning som är oberoende utomeuropeiska system, såsom det amerikanska GPS-systemet. Detta förbättrar avsevärt cybersäkerheten och försörjningsberedskapen i Finland. Framtida användargrupper för tjänsten i Finland är exempelvis polisen, Tullen, Försvarsmakten, räddningsväsendet samt företag som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen, bland annat teleföretag, banker samt företag inom energisektorn och transport- och logistiksektorn. I Finland ska PRS-tjänsten komplettera det Virve-nät som myndigheterna använder.

Galileo, som varit i bruk sedan 2016, består för närvarande av 22 operativa satelliter. Galileo är ett globalt navigeringssystem som finansieras av EU-medlemsländerna och det enda systemet för satellitbaserad positionsbestämning som förvaltas av civila myndigheter.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om bedömningspromemorian till och med den 10 december 2021. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden via e-post på [email protected].

Vid beredningen av regeringspropositionen utnyttjas remisresponsen från bedömningspromemorian. Ett utkast till regeringsproposition skickas på remiss under början av 2022. Lagstiftningen avses träda i kraft senast den 1 september 2022, så att PRS-tjänsten kan tas i bruk nationellt i början av 2024.

Ytterligare information:

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 0400 316 178, [email protected], Twitter @mmaija

Suvi Kankare, specialsakkunnig, tfn 0295 342 105, [email protected]