Esitysluonnos alusliikennepalvelulaiksi lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2022 11.10 | Julkaistu suomeksi 21.6.2022 klo 16.36
Tiedote
Konttialus Vuosaaren edustalla (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
Konttialus Vuosaaren edustalla (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi alusliikennepalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi alusliikennepalvelulaki, jolla kumottaisiin ja korvattaisiin voimassa oleva alusliikennepalvelulaki. Ehdotuksessa täsmennettäisiin viranomaisten ja alusliikennepalvelun (VTS) tarjoajan vastuita ja velvollisuuksia. Laissa myös uudistettaisiin alusliikennepalvelun koulutus- ja pätevyyssääntely kansainvälisen sääntelykehityksen mukaisesti sekä lain systematiikkaa ja käsitteistöä.

Lisäksi ehdotetaan muutoksia aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettuun lakiin, alusturvallisuuden valvonnasta annettuun lakiin, matkustaja-aluksen henkiluettelosta annettuun lakiin sekä merenkulun ympäristösuojelulakiin.

Alusliikennepalvelulain soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi

Ehdotettavan uuden lain soveltamisalassa ei rajattaisi niitä aluksia, jotka ovat velvollisia osallistumaan alusliikennepalveluun. Poikkeuksen muodostavat Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen tai muiden viranomaisten alukset, joita ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. Velvollisuus osallistua alusliikennepalveluun perustuisi aluksen käyttötarkoituksen sijasta alusten tai alusyhdistelmien pituuteen. Siten jatkossa esimerkiksi yli 24-metristen kalastusalusten ja hinaajien tulisi osallistua alusliikennepalveluun.

Laajemmat toimivaltuudet vakaviin häiriötilanteisiin

VTS-palveluntarjoajan oikeutta alusliikenteen väliaikaiseen ohjaamiseen erityistilanteissa sekä Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin kielto-oikeutta laajennettaisiin kattamaan vakavan vaaran tai vakavan normaaliolojen häiriötilanteen johdosta tapahtuvan ohjaamisen tai kieltämisen.

Viranomaisvastuut pysyisivät pääosin ennallaan

Väylävirastolle asetettaisiin uusi vastuu VTS-alueeseen liittyvillä kansainvälisillä merialueilla olevien reititysjärjestelmien ja pakollisten ilmoittautumisjärjestelmien ylläpidon ja noudattamisen valvonnan järjestämisestä. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto voisi hyväksyä alusten pitkän kantaman tunnistus- ja seurantajärjestelmään liittyvien laitteiden vaatimuksenmukaisuustestauksen suorittavat ohjelmistopalveluiden tarjoajat.

Mitä seuraavaksi?

Ehdotetun lain voimaantulon yhteydessä kumottaisiin alusliikennepalveluasetus, jonka säännökset siirtyisivät alusliikennepalvelulakiin ja Liikenne- ja viestintäviraston määräyksiin.

Esitysluonnoksen lausuntoaika päättyy 31.8.2022. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Tavoitteena on, että lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2023 alusta.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Suvi Kankare, p. 050 478 4743, [email protected]