Propositionen med förslag till lag om fartygstrafikservice på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2022 11.10 | Publicerad på svenska 21.6.2022 kl. 16.36
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om fartygstrafikservice och vissa andra lagar.

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny lag om fartygstrafikservice genom vilken den gällande lagen om fartygstrafikservice ska upphävas och ersättas. I förslaget preciseras ansvaret och skyldigheterna för myndigheterna och leverantören av fartygstrafikservice (VTS). I lagen ska också utbildnings- och behörighetsbestämmelserna för fartygstrafikservicen revideras i enlighet med den internationella regleringsutvecklingen samt lagens systematik och begreppsapparat.

Dessutom föreslås ändringar i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg, lagen om tillsyn över fartygssäkerheten, lagen om passagerarfartygs personlistor samt miljöskyddslagen för sjöfarten.

Det föreslås att tillämpningsområdet för lagen om fartygstrafikservice utvidgas

I tillämpningsområdet för den föreslagna nya lagen kommer de fartyg som är skyldiga att delta i fartygstrafikservicen inte att avgränsas. Ett undantag utgörs av sådana fartyg från försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet eller andra myndigheter som inte används kommersiellt. Skyldigheten att delta i fartygstrafikservicen ska basera sig på fartygets eller fartygskombinationernas längd i stället för på fartygets användningsändamål. Således ska till exempel fiskefartyg och bogserbåtar med en längd på över 24 meter i fortsättningen delta i fartygstrafikservicen.

Större befogenheter vid allvarliga störningar

VTS-tjänsteleverantörens rätt att temporärt leda fartygstrafiken i exceptionella situationer samt Transport- och kommunikationsverkets förbudsrätt ska utvidgas till att omfatta styrning eller förbud som utfärdas med anledning av en allvarlig fara eller en allvarlig störningssituation vid normalförhållanden.

Myndighetsansvaret förblir i huvudsak oförändrat

Trafikledsverket åläggs ett nytt ansvar för att organisera övervakningen av att ruttsystemen och de obligatoriska fartygsrapporteringssystemen på internationella havsområden i anslutning till myndighetens VTS-område upprätthålls och iakttas. Dessutom ska Transport- och kommunikationsverket kunna godkänna sådana leverantörer av programvarutjänster som utför kontroll av kravöverensstämmelse i fråga om utrustning för systemet för långväga identifiering och spårning av fartyg.

Vad händer härnäst?

I samband med att den föreslagna lagen träder i kraft ska förordningen om fartygstrafikservice upphävas. Bestämmelserna i den ska överföras till lagen om fartygstrafikservice och till Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter.

Remisstiden för utkastet till proposition går ut den 31 augusti 2022. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag. Utkastet på svenska i sitt helhet ska publiceras i lausuntopalvelu.fi i slutet av juni.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft vid ingången av 2023.

Ytterligare information:

Suvi Kankare, specialsakkunnig, tfn 050 478 4743, [email protected]