Erilaisuus vahvistaa! - Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle yhteinen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.1.2019 14.00
Uutinen
Ihmisiä kesäisellä torilla. (Kuva: Juha Tuomi / Rodeo)
Ihmisiä kesäisellä torilla. (Kuva: Juha Tuomi / Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on valmistunut ensimmäinen koko hallinnonalan yhteinen suunnitelma toiminnallisesta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Suunnitelma sisältää toiminnan kehittämiseen tähtääviä toimenpide-ehdotuksia sekä kattavan kuvauksen liikenteen ja viestinnän tämänhetkisistä tunnusluvuista sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta. 

Suunnitelman valmistelussa olivat mukana edustajat liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä kaikista ministeriön hallinnonalan virastoista.

Suunnitelman kuusi toimienpidekokonaisuutta ovat

1. Lisätään tietoisuutta tasa-arvon ja esteettömyyden näkökulmasta liikenteessä ja viestinnässä.

2. Huomioidaan toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus hallinnonalan TEAS-hankkeissa.

3. Huomioidaan tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja sosiaaliset näkökohdat hallinnonalan hankinnoissa.

4. Kehitetään sisäistä osaamista yhdenvertaisuuskoulutuksin.

5. Arvioidaan vaikutukset tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen säädösvalmistelussa.

6. Kehitetään keskustelukulttuuria.

Kaikkien virastojen johtoryhmät seuraavat suunnitelman toteutumista, mutta päävastuu seurannasta on liikenne- ja viestintäministeriöllä.

Toiminnallinen tasa-arvo tarkoittaa sitä, että viranomainen toiminnassaan ja päätöksenteossaan sekä palveluiden tarjonnassa kohtelee kaikkia kansalaisia tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Laki velvoittaa virastoja laatimaan toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman. Aiemmin LVM:n hallinnonalan virastot ja ministeriö ovat tehneet omat suunnitelmansa. Jatkossa suunnitelma laaditaan yhteisesti koko hallinnonalalle.