Datan ja automaation täysi hyödyntäminen vaatii moniosaamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2016 13.29
Uutinen
Piuhoja (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)
Piuhoja (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)

Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä ilmenee, että tiedon, älykkään robotiikan ja automaation hyödyntämisen yhteinen haaste on löytää sovelluskohteita nopeasti kehittyvälle teknologialle. Meiltä puuttuu osaamista, jolla teknologiat siirtyvät liiketoiminnaksi.

Ministeriön teettämässä selvityksessä arvioitiin massadatan ja omadatan (My data) sekä älykkään robotiikan ja automaation osaamistarpeita suomalaisissa yrityksissä ja verrattiin niitä tarjolla olevaan koulutukseen. Lisäksi selvityksessä arvioitiin keinoja, joilla yritysten osaamisvajeeseen voidaan vastata.

Selvityksestä ilmenee, että Suomessa on hyvää koulutusta ja tutkimustoimintaan pohjautuvaa huippuosaamista, mutta samanaikaisesti yritykset kokevat osaamisen puutteen rajoittavan liiketoimintaansa. Yritysten keskeisimmät osaamistarpeet painottuvat kykyyn hyödyntää dataa sekä arvioida ja testata uusia teknologioita ja ideoita nopealla tahdilla.

Selvityksen mukaan teknologisen kehityksen mukana pysyminen edellyttää aiempaa enemmän moniosaamista, jossa hyvä tekninen tieto-taito yhdistyy toimialakohtaiseen osaamiseen. Jo työssä olevat työntekijät tarvitsevat täsmäkoulutusta uusien teknologioiden mahdollisuuksiin sekä osaamista syventävää ja laajentavaa täydennyskoulutusta. Opiskeluvaiheen koulutuksen osalta moniosaaminen edellyttää erityisesti mahdollisuutta poikkitieteellisiin hankkeisiin ja koulutukseen sekä erilaisiin käytännön pilotointeihin.

Massadatan osalta oli vaikeinta löytää työntekijöitä, jotka osaavat analysoida dataa ja käsitellä sitä hyödynnettävään muotoon. Myös avoimen lähdekoodin kehittäjille on kysyntää.

Omadatan osalta osaamisen haasteet liittyvät datan yhdistämiseen tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja uusien liiketoimintamallien kehittämiseen.

Älykkään automaation ja robotiikan kehittäjien osalta osaamistarve painottuu ohjelmisto-osaamiseen, insinööreihin, joilla on vahvaa esineiden internetin ja robotiikan osaamista sekä ymmärrystä robotiikan ja automaation sovellusmahdollisuuksista ja hyödyistä. Etenkin uusien palveluiden tuotekehitystyössä asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta robotiikkaan ja automaatioon perustuvat palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita.

Massadatan osalta koulutusmäärät eivät tällä hetkellä vastaa yritysten rekrytointitarpeita. Automaation ja robotiikan osalta koulutus vastaa rekrytointitarpeisiin, mutta robotiikan yleistyminen tulevaisuudessa aiheuttaa osaajapulaa esimerkiksi koneoppimisen osalta.

Kokemuksia massadatan, omadatan sekä älykkään robotiikan ja automaation osaamistarpeista ja -tarjonnasta (LVM:n julkaisuja 13/2016) on luettavissa ministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.lvm.fi.

Selvitys on osa hallituksen digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävää kärkihanketta ja liittyy valtioneuvoston periaatepäätökseen datan hyödyntämisestä sekä valtioneuvoston periaatepäätökseen älykkäästä robotiikasta ja automaatiosta. Selvityksen tekivät Oxford Research Oy alihankkijanaan Aatos Technologies.

Lisätietoja:

tutkimuspäällikkö Anne Miettinen, p. 0295 34 2394