Budjettiesitys 2010: Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 2,2 mrd. euroa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2009 9.30
Tiedote

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle määrärahoja 2 195 miljoonaa euroa (1 848 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa) vuodeksi 2010. Summa on 35,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2009 varsinaisessa talousarviossa.

Ministeriön vuoden 2010 tärkein hanke eli Seinäjoen ja Oulun välisen Pohjanmaan radan peruskorjaus jatkuu. Peruskorjaus rahoitetaan etsimällä varat niistä hankkeista, joiden määrärahatarve taloudellisen suhdanteen vuoksi pienenee. Seinäjoki-Oulu -hankkeen rahoitus vuodelle 2010 on 40 miljoonaa euroa.


Ylläpitoon yli puolet
liikenneväylärahoista

Liikenneverkon ylläpidon ja rakennushankkeiden määrärahoiksi esitetään 1 527 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää perusväylänpitoon yhteensä 888 miljoonan euron määrärahaa. Tästä tienpitoon käytetään 536 miljoonaa, radanpitoon 295 miljoonaa ja vesiväyliin 57 miljoonaa euroa.

Perusväylänpidossa asetetaan etusijalle teiden, ratojen ja vesiväylien jokapäiväinen liikennöitävyys, väyläverkon kunnosta huolehtiminen sekä turvallisuus ja ympäristö.

Tienpidon määrärahoista 33 miljoonaa euroa osoitetaan puukuljetusten edellytysten parantamiseen. Lisäksi puukuljetuksia turvataan Joensuun ja Ilomantsin välisen rataosan korjaustöillä. Tarkoitukseen kohdennetaan 10 miljoonaa euroa. Myös puuterminaaleja ja lastausalueita kehitetään.

Yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen hallitus esittää 23 miljoonaa euroa. Määrärahasta lähes puolet kohdennettaisiin erityisesti puukuljetusten kannalta merkittäville yksityisille tieosuuksille.

Käynnissä olevien liikenneväylähankkeiden jatkamiseen käytetään 428,6 miljoonaa euroa vuonna 2010.

Jälkirahoitus- ja elinkaarihankkeina toteutettuihin ja toteutettaviin liikenneväyliin osoitetaan 66,5 miljoonaa euroa. Uusia näistä hankkeista on kaksi, joiden aloitusmääräraha vuonna 2010 on yhteensä 4 miljoonaa euroa.

Uudet hankkeet ovat Koskenkylän ja Kotkan välinen moottoritieosuus E18-tiellä ja kaksoisraide Kokkolan ja Ylivieskan välisellä rataosuudella. Moottoritiehankkeen sopimusvaltuus on 650 miljoonaa ja investointikustannus 285 miljoonaa euroa. Ratahankkeen vastaavat summat ovat 660 miljoonaa ja 250 miljoonaa euroa.

Kotimaan lentoliikenteen turvaamiseksi lentokenttämaksuja alennetaan merkittävästi kahden vuoden ajan. Osana maksualennuksen toteuttamista alennetaan Finavian voiton tuloutusta 5 miljoonalla eurolla vuonna 2010 sekä toimivan osakeyhtiön osinkoa 5 miljoonalla eurolla vuonna 2011.

Seinäjoen Rengonharjun ja Mikkelin lentokenttien rakentamiseen ja ylläpitoon esitetään yhden miljoonan euron määrärahaa.

Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan sopimukset kahden maantielautan hankkimisesta enintään 15 miljoonalla eurolla.

Budjettivuoden aikana hallitus varautuu Kolari-Pajalan ja Soklin kaivosten liikennejärjestelyjen suunnitteluun ja toteutukseen erikseen sovittavalla tavalla. Haminan ja Vaasan ohitustiehankkeet käynnistyvät vuonna 2011.


Arjen liikkumisen
perusedellytykset turvataan

Liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin esitetään yhteensä 203,5 miljoonaa euroa.

Kokonaissummasta linja-autoilla ja takseilla harjoitettavan alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin ja kehittämiseen esitetään 39,8 miljoonaa euroa.

Helsingin seudun, Tampereen, Turun ja Oulun seutujen kunnille esitetään 7,5 miljoonan euron määrärahaa joukkoliikenteen palvelun parantamiseen ja käytön edistämiseen. Tarkoituksena on kytkeä valtion rahoitus pitkäjänteisiin joukkoliikenteen kehittämisohjelmiin, millä voidaan varmistaa rahoituksen vaikuttavuus.

Junien lähiliikenteeseen esitetään 10,9 miljoonan euron määrärahaa. Kaukojunaliikenteen ostoihin hallitus esittää 31,4 miljoonaa euroa. Kemijärven yöjunaliikenteeseen osoitetaan 1,2 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenteen käytön lisäämisessä yksi merkittävimmistä yksittäisistä toimista on työsuhdematkalippujärjestelmän uudistaminen ja lipun veroetuuden kasvattaminen.

Savonlinnan ja Varkauden säännölliseen lentoliikenteeseen budjettiesityksessä on varattu miljoona euroa. Myös paikalliset tahot osallistuvat liikenteen tukemiseen.

Saariston yhteysalusliikenteeseen vuodelle 2010 esitetään 7,9 miljoonaa euroa ja Saimaan alueen luotsauksen hintatukeen 4,2 miljoonaa euroa. Merenkurkun lauttaliikenteen ostamiseen varaudutaan 250 000 eurolla yhdessä paikallisten ja alueellisten tahojen sekä Ruotsin kanssa.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen varataan 95,7 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään alusten henkilökunnan palkkojen ennakonpidätysten ja erilaisten työnantajamaksujen sekä vakuutusten hyvittämiseen. Tuen piiriin kuuluvia aluksia arvioidaan ensi vuonna olevan yhteensä noin 120, joista lastialuksia on 105 ja matkustaja-aluksia 15.


Haja-asutusalueiden
laajakaistahankkeisiin panostetaan

Laajakaistayhteyksien parantamista vauhditetaan. Viestintävirastolla on valtuus jakaa valtiontukea vuoteen 2015 mennessä yhteensä 66 miljoonaa euroa tietoyhteiskunnan palvelujen edellyttämien nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiseen alueille, joilla ne eivät ole kaupallisesti kannattavia.

Vuodeksi 2010 hallitus esittää teleyrityksille maksettaviin avustuksiin sekä niistä aiheutuviin hallintokustannuksiin 12,5 miljoonan euron määrärahaa.

Suomesta ulkomaille suuntautuvien radio- ja televisiopalvelujen (YLE Radio Finland ja YLE TV Finland) kustannuksiin osoitetaan 1,35 miljoonaa euroa. Sanomalehtien harkinnanvarainen tuki säilyy ennallaan 0,5 miljoonana eurona.

Viestintäviraston yhteyteen perustetaan kansallinen tietoturvallisuusviranomainen (NCSA), jonka tehtävät liittyvät kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden täyttämiseen. Vuoden 2010 määrärahaksi ehdotetaan 650 000 euroa.


ICOS-hanke
käynnistyy

Hallitus esittää ICOS-hankkeen rahoitukseen miljoona euroa. ICOS on vuoteen 2031 kestävä kasvihuonekaasujen havainnointia ja niiden vaikutusten ymmärtämistä lisäävä hanke.

Määräraha parantaa Suomen mahdollisuuksia saada ICOS-päämaja Suomeen. Lisäksi hanke lisää Suomen kansainvälistä näkyvyyttä ja koulutusmahdollisuuksia ilmastonmuutoksen tutkimuksessa.

Hanketta rahoittavat liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi opetusministeriö ja EU. Hankkeen toteuttavat yhdessä Ilmatieteen laitos sekä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot.


LVM:n hallinnonalan
kehittäminen jatkuu

Vuoden 2010 alusta aloittavat toimintansa liikennealan uudet virastot eli Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto.

Liikennevirasto ottaa hoitaakseen Ratahallintokeskuksen, Tiehallinnon ja Merenkulkulaitoksen väylätoiminnot. Liikenteen turvallisuusvirastoon yhdistetään Ajoneuvohallintokeskuksen, Ilmailuhallinnon, Rautatieviraston ja Merenkulkulaitoksen turvallisuustoiminnot sekä Tiehallinnon turvallisuustehtäviä.

Tiepiirien sekä Merenkulkulaitoksen yhteysalustehtävät siirtyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY) vuoden 2010 alusta. Myös lääninhallitusten liikenneosastojen tehtävät siirtyvät 2010 perustettaviin ELYihin.

Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotanto yhtiöitetään vuoden 2010 alusta. Yhtiöitettäviin toimintoihin kuuluvat väylien ja kanavien kunnossapito ja rakentaminen, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut sekä merenmittaus. Yhtiöittäminen koskee noin 280 henkilöä.

Myös LVM:n hallinnonalan liikelaitosten kehittäminen jatkuu, sillä Ilmailulaitos Finavia ja Varustamoliikelaitos Finstaship yhtiöitetään vuoden 2010 alusta. Yhtiöittämisen tarkoituksena on, että nämä toimijat olisivat yhteismarkkinakelpoisia.

Varsinaisen talousarvion 2009 ja talousarvioesityksen 2010 vertailutaulukko on tämän tiedotteen liitteenä ministeriön verkkopalvelussa www.lvm.fi.

Lisätietoja:

Liikenne:
erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 058 1030
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260

Viestintä:
erityisavustaja Anna Anttinen, puh. (09) 160 28324
ylijohtaja Liisa Ero, puh. (09) 160 28461 tai 050 555 0072

Yhtiöittäminen:
yksikön päällikkö Mika Mäkilä, puh. 040 595 6068