Budgetpropositionen för 2010: Kommunikationsministeriets förvaltningsområde får 2,2 miljarder euro

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2009 9.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att kommunikationsministeriets förvaltningsområde får anslag på 2 195 miljoner euro (1 848 miljoner utan mervärdesskatt) för år 2010. Summan är 35,5 miljoner euro större än i den egentliga budgeten för 2009.

Arbetet fortsätter på ministeriets viktigaste projekt under 2010, den grundliga reparationen av Österbottenbanan på avsnittet mellan Seinäjoki och Uleåborg. Reparationsarbetet finansieras genom att man överför medel från sådana projekt där behovet av anslag minskar på grund av den ekonomiska konjunkturen. Finansieringen av Seinäjoki-Uleåborg-projektet under 2010 är 40 miljoner euro.


Över hälften av trafikledsmedlen
till underhåll

För underhåll av trafiknätet och för byggnadsprojekt föreslås 1 527 miljoner euro.

Regeringen föreslår att basunderhållet av trafikleder får ett anslag på totalt 888 miljoner euro. Av summan går 536 miljoner till basväghållning, 295 miljoner till basbanhållning och 57 miljoner till underhåll av farleder.

Inom basunderhållet av trafikleder prioriteras åtgärder som garanterar den dagliga användningen av vägar, banor och farleder, skötseln av trafikledsnätet samt säkerhet och miljö.

Av anslagen för väghållningen anvisas 33 miljoner euro till att förbättra förutsättningarna för virkestransporter. Dessutom tryggas virkestransporterna genom reparationsarbeten på banavsnittet mellan Joensuu och Ilomants. För ändamålet anvisas 10 miljoner euro. Man ska också utveckla virkesterminaler och lastningsområden.

För underhåll och förbättring av enskilda vägar föreslår regeringen 23 miljoner euro. Av anslaget anvisas närmare hälften till enskilda vägavsnitt som är av betydelse för i synnerhet virkestransporterna.

För fortsatt arbete på de trafikledsprojekt som är i gång används 428,6 miljoner euro under 2010.

De trafikledsprojekt som har genomförts eller ska genomföras med efterfinansiering eller som livscykelprojekt anvisas 66,5 miljoner euro. Av de här projekten är två nya - de tilldelas under 2010 en startsumma på totalt 4 miljoner euro.

De nya projekten motorvägsavsnittet på E18 mellan Forsby och Kotka samt ett andra spår på banavsnittet mellan Karleby och Ylivieska. Avtalsbefogenheten för motorvägsprojektet är 650 miljoner euro och investeringskostnaden 285 miljoner. För banprojektet är motsvarande summor 660 miljoner och 250 miljoner.

För att man ska trygga den inhemska flygtrafiken sänks flygplatsavgifterna betydligt under två års tid. Som en del av att genomföra avgiftsrabatten sänks intäktsföringen av Finavias vinst med 5 miljoner euro under 2010 samt dividenden från det fullt verkande aktiebolaget med 5 miljoner euro under 2011.

För byggande och underhåll av Rengonharju flygplats i Seinäjoki och flygplatsen i S:t Michel föreslås ett anslag på en miljon euro.

Trafikverket befullmäktigas att ingå avtal om anskaffning av två landsvägsfärjör för högst 15 miljoner euro.

Under budgetåret bereder sig regeringen på att planera och anlägga transportleder till gruvorna i Kolari-Pajala och Sokli på ett sätt som man beslutar om senare. Projekten för omfartsvägar vid Fredrikshamn och Vasa inleds under 2011.


Grundförutsättningarna tryggas
för vardagstrafiken

Som transportstöd och för inköp av tjänster föreslås totalt 203,5 miljoner euro.

Av summan föreslås 39,8 miljoner euro gå till inköp och utveckling av regional och lokal trafik som sköts med bussar och taxibilar.

För Helsingforsregionen och kommunerna i Tammerfors-, Åbo- och Uleåborgsregionerna föreslås ett anslag på 7,5 miljoner euro för att förbättra tjänsterna inom kollektivtrafiken och främja användandet av den. Avsikten är att binda den statliga finansieringen till långsiktiga utvecklingsprogram för kollektivtrafiken, så att man kan säkra att målet med finansieringen uppfylls.

Lokaltågstrafiken föreslås få ett anslag på 10,9 miljoner euro. För köp av fjärrtågstrafik föreslår regeringen 31,4 miljoner euro. För nattågstrafiken till Kemijärvi anvisas 1,2 miljoner euro.

En av de viktigaste enskilda åtgärderna för att öka användningen av kollektivtrafik är att man förnyar systemet med personalbiljett för kollektivtrafik och gör biljetten skattemässigt mer förmånlig.

För den reguljära flygtrafiken till Nyslott och Varkaus har i budgetpropositionen reserverats en miljon euro. Också de lokala parterna deltar i att stöda trafiken.

För trafiken med förbindelsefaryg i skärgården föreslås för 2010 ett anslag på 7,9 miljoner euro och för prisstöd till lotsningen i Saimenregionen 4,2 miljoner euro. För inköp av fartygstrafik i Kvarken reserveras ett anslag på 250 000 euro tillsammans med lokala och regionala parter samt med Sverige.

För att förbättra konkurrenskraften hos fartygen inom sjöfarten reserveras 95,7 miljoner euro. Stödet beviljas som ersättning för förskottsinnehållningen på lönen till fartygens manskap och för olika arbetsgivaravgifter samt försäkringar. Nästa år uppskattar man att sammanlagt omkring 120 fartyg omfattas av stödet. Av dem är 105 lastfartyg och 15 passagerarfartyg.


Satsning på bredbandsprojekt
i glesbygdsområden

Regeringen vill få fart på förbättrandet av bredbandsförbindelserna. Kommunikationsverket har fullmakt att till år 2015 dela ut statsstöd på totalt 66 miljoner euro för att i regioner där det inte är kommersiellt lönsamt bygga de snabba bredbandsnät som tjänsterna i informationssamhället förutsätter.

För 2010 föreslår regeringen ett anslag på 12,5 miljoner euro för de bidrag som betalas till telebolagen och för de administrationskostnader som bidragen förorsakar.

För att täcka kostnaderna de radio- och tv-tjänster som från Finland riktas utomlands (YLE Radio Finland och YLE TV Finland) anvisas 1,35 miljoner euro. Det selektiva presstödet förblir som förut 0,5 miljoner euro.

I anslutning till Kommunikationsverket grundas en nationell säkerhetsmyndighet för datakommunikation (NCSA), md uppgift att uppfylla de internationella åliggandena beträffande informationssäkerheten. För 2010 föreslås ett anslag på 650 000 euro.


ICOS-projektet
kör igång

Regeringen föreslår en miljon euro för finansieringen av ICOS-projektet. ICOS är ett projekt som pågår till 2031 och som ska öka observationen av växthusgaser och förståelsen av hur de verkar.

Anslaget förbättrar Finlands möjligheter att få högkvarteret för ICOS till Finland. Dessutom ökar projektet Finlands internationella synlighet och utbildningsmöjligheterna inom forskning i klimatförändringen.

Projektet finansieras förutom av kommunikationsministeriet också av undervisningsministeriet och EU. Projektet genomförs som ett samarbete mellan Meteorologiska institutet samt Helsingfors och Östra Finlands universitet.


Utvecklingen av KM:s
förvaltningsområde fortsätter

Från början av 2010 inleder de nya myndigheterna inom trafikförvaltningen sin verksamhet, nämligen Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket.

Trafikverket tar över skötseln av de trafikledsfunktioner som skötts av Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningen och Sjöfartsverket. Till Trafiksäkerhetsverket överförs säkerhetsfunktionerna från Fordonsförvaltningscentralen, Luftfartsförvaltningen, Järnvägsverket och Sjöfartsverket samt säkerhetsuppgifter från Vägförvaltningen.

Vägdistriktens och Sjöfartsverkets förbindelsefartygsuppgifter flyttar från början av 2010 över till närings-, trafik- och miljöcentralerna. Också uppgifterna vid länsstyrelsernas trafikavdelningar flyttar till de nya centralerna som grundas 2010.

Sjöfartsverkets interna produktion bolagiseras från början av 2010. Till de funktioner som bolagiseras hör underhåll och bygge av farleder och kanaler, planerings- och experttjänster samt sjömätning. Bolagiseringen berör cirka 280 personer.

Också utvecklingen av affärsverken på KM:s förvaltningsområde fortsätter i och med att Luftfartsverket Finavia och Rederiverket Finstaship bolagiseras från början av 2010. Avsikten med bolagiseringen är att dessa aktörer ska duga på den interna marknaden.


Ytterligare information:

Trafik:

specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030
överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260

Kommunikation:

specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn (09) 160 28324
överdirektör Liisa Ero, tfn (09) 160 28461 eller 050 555 0072

Bolagiseringen:

chefen för affärsverksamhetsenheten Mika Mäkilä, tfn 040 595 6068