Kerro mielipiteesi meriliikenteen turvallisuutta ja tehokkuutta koskevan EU-lainsäädännön uudistustarpeista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2016 12.21
Tiedote

Norminpurkutalkoot ovat käynnissä myös EU:ssa, jossa direktiivejä ja niiden toimivuutta tarkastellaan ns. REFIT-ohjelman puitteissa. Parhaillaan käsittelyssä on paketti merenkulun direktiivejä, joiden tehostamistarpeesta toivotaan kommentteja alan toimijoilta ja kaikilta merenkulun kehittämisestä kiinnostuneilta.

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen meriliikennettä koskevan EU-lainsäädännön tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi. Tarkastelun alla ovat mm. merenkulkijoiden koulutukset ja pätevyydet, ilmoitusmuodollisuudet ja meriliikenteen seuranta, satamavaltiotarkastukset sekä merionnettomuustutkintaa koskevat direktiivit.

Tarkoituksena on purkaa turhaa hallinnollista taakkaa ja sujuvoittaa EU-lainsäädäntöä muun muassa digitalisaation mahdollisuudet hyödyntäen. Norminpurun onnistuminen edellyttää kaikkien toimijoiden yhteisiä ponnisteluja, jotta kansalaiset ja yritykset saavat uudistuksista parhaan hyödyn mahdollisimman vähin kustannuksin.

Kuultavana olevat direktiivit:

-2009/2009/16/EY, satamavaltiotarkastusdirektiivi

-2009/18/EY, meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista ja direktiivin 1999/35/EY ja direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta;

-2009/21/EY, lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta;

-2002/59/EY, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston asetuksen 93/75/ETY kumoamisesta;

-2010/65/EU, jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta;

-2008/106/EY, merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta, sekä;

-2005/45/EY, jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen keskinäisestä tunnustamisesta ja direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta.

Komission sivuilla oleva kysely (Fitness of EU legislation for maritime transport safety and efficiency) on englanniksi, mutta siihen voi vastata millä tahansa EU:n virallisista kielistä. Kysely on avoinna 8.1.2017 asti.

EU:n normipurkutalkoiden taustaa

EU-lainsäädännön kehittämistarve nostettiin esiin komission valkoisessa kirjassa Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma - Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää (2011). Komissio aloitti lainsäädäntöä koskevan toimivuustarkastuksen osana komission Regulatory Fitness and Performance Programme eli REFIT-ohjelmaa. Ohjelman tarkoituksena on unionin säädösten selkeyttäminen, päivittäminen sekä sääntelystä aiheutuvien kustannusten vähentäminen. Tällä pyritään parantamaan EU:n sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta.

Nyt käynnissä olevan meriliikenteen turvallisuutta ja tehokkuutta koskevan lainsäädännön arvioinnissa voidaan hyödyntää kyselyn lisäksi haastatteluita sekä erilaisia sidosryhmätilaisuuksia ja asiantuntijatyöryhmiä. Arviointivaiheen päätyttyä on odotettavissa komission yhteenveto ja päätelmät, joiden perusteella komissio voi vielä toteuttaa tarkempia kyselyitä. Arviointivaiheen odotetaan valmistuvan vuoden 2017 puolessa välissä.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi osallistuvat aktiivisesti EU:n norminpurkutalkoisiin.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 040 771 8522, katja.viertava(at)lvm.fi

johtava asiantuntija Marko Rahikainen, p. 029 5346 453, marko.rahikainen(at)trafi.fi

lakimies Reetta Timonen, p. 029 5345 052, reetta.timonen(at)trafi.fi