Berätta din åsikt om behovet att modernisera EU-regelverket om säkra och effektiva sjötransporter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2016 12.21 | Publicerad på svenska 14.12.2016 kl. 12.32
Pressmeddelande

EU har i likhet med Finland gått in för att avveckla normer och därför granskas olika direktiv och effekterna av dem inom EU-kommissionens program REFIT. För närvarande behandlas ett direktivpaket som gäller effektiviseringen av sjötransporter och nu välkomnas åsikter och synpunkter från aktörerna inom branschen och från alla andra som vara med och utveckla sjöfarten.

Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att utvärdera hur effektiv och ändamålsenlig EU-lagstiftningen om sjötransporter är. Föremål för granskningen är bland annat de direktiv som gäller utbildning och certifikat för sjöfolk, rapporteringsformaliteter, uppföljningen av sjötransporter, hamnstatskontroller samt utredningen av olyckor i sjötransportsektorn.

Avsikten är att minska på den onödigt tunga administrativa bördan och att göra EU-lagstiftningen smidigare bland annat genom att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. För att avregleringen ska lyckas krävs det gemensamma insatser av alla aktörer så att medborgarna och företagen ska få den största möjliga nyttan av reformen till lägsta möjliga kostnad.

Översynen gäller följande direktiv:

- direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll

- direktiv 2009/18/EG om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av direktiven 1999/35/EG och 2002/59/EG

- direktiv 2009/21/EG om fullgörande av flaggstatsförpliktelser

- direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG

- direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG

- direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk

- direktiv 2005/45/EG om ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk utfärdade av medlemsstaterna och om ändring av direktiv 2001/25/EG

På kommissionens webbplats finns en enkät (Fitness of EU legislation for maritime transport safety and efficiency) på engelska, men den kan besvaras på vilket som helst av de officiella EU-språken. Enkäten är öppen till den 8 januari 2017.

Bakgrund till avregleringen i EU

Behovet av att utveckla EU-lagstiftningen lyftes fram i vitboken Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde - ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (2011). Kommissionens översyn av EU-lagstiftningens ändamålsenlighet är ett led i programmet Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT). Syftet med programmet är att förenkla och uppdatera EU-rättsakterna och att minska de kostnader som följer av regleringen. På detta sätt vill man förbättra EU-lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat.

I den pågående utvärderingen av säkerheten och effektiviteten av sjötransporterna utnyttjas den ovan nämnda enkäten samt intervjuer och olika slag av intressentevenemang och expertgrupper. Efter utvärderingsfasen väntas kommissionen presentera en översikt och slutsatser och på basis av dem kan kommissionen vid behov genomföra ytterligare förfrågningar. Utvärderingen beräknas bli klar i mitten av 2017.

Kommunikationsministeriet och Trafiksäkerhetsverket Trafi deltar aktivt i avvecklingen av EU-normer.

Ytterligare information:

Katja Viertävä, regeringsråd, tfn 040 771 8522, katja.viertava(at)lvm.fi

Marko Rahikainen, ledande sakkunnig, tfn 029 5346 453, marko.rahikainen(at)trafi.fi

Reetta Timonen, jurist, tfn 029 5345 052, reetta.timonen(at)trafi.fi