Ajoneuvolain muutokset lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2016 12.00
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja ajoneuvolain ja tieliikennelain uudistuksista. Uudistusten tavoitteena on siirtää autojen teknistä norminantovaltaa ministeriöstä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille sekä sujuvoittaa sääntelyä ja hallintoa.

Lausuntoja pyydetään hallituksen esityksestä ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta. Samalla lausuntoja pyydetään ajoneuvojen käytöstä tiellä, ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista sekä ajoneuvojen hyväksynnästä annettujen valtioneuvoston asetusten muuttamisesta.

Ajoneuvolakiin esitettyjen muutosten myötä autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskeva, lakia ja valtioneuvoston asetusta alemmanasteinen norminanto siirtyisi ministeriöstä Trafiin. Tieliikennelakiin tehtäisiin lähinnä erikoiskuljetuksiin ja erityiskuljetusajoneuvoihin liittyviä tarkistuksia.

Ajoneuvojen käytöstä tiellä annettua valtioneuvoston asetusta muutettaisiin niin, että siihen siirrettäisiin kumottavasta liikenne- ja viestintäministeriön auton ja sen perävaunun rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen säännökset, jotka koskevat ajoneuvon käyttöä.

Rakenne- ja varusteasetus muuttuisi siten, että siinä olevat lakia tarkemmat säännökset päivitettäisiin koskemaan myös autoja ja niiden perävaunuja muiden ajoneuvoluokkien lisäksi. Vastaavat säännökset muiden ajoneuvoluokkien osalta ovat olleet asetuksessa jo aiemmin.

Hyväksyntäasetus muuttuisi niin, että vaatimustenmukaisuuden osoittamista kansallisessa tyyppihyväksynnässä, rekisteröintikatsastuksessa ja muutoskatsastuksessa koskevien pykälien soveltamisalaan lisättäisiin myös autot ja perävaunut muiden ajoneuvoluokkien rinnalle.

Lausuntoja pyydetään 20.1.2017 mennessä. Esitys tukee hallituksen norminpurkutavoitetta ja säädösten sujuvoittamista. Asetusten on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti ajoneuvolain muutoksen kanssa kesäkuussa 2017.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Suvi Nevalainen, p. 0295 34 2017

erityisasiantuntija Erik Asplund, p. 0295 34 2277