Ajoneuvojen siirtoa esitetään joustavammaksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2011 13.52
Tiedote

Hallitus esittää, että ajoneuvojen siirtämisestä annettua lakia muutettaisiin joustavammaksi. Tienpitäjälle annettaisiin äkillisissä tilanteissa, kuten runsaan lumisateen tai tulvan yhteydessä, mahdollisuus ryhtyä omalla kustannuksellaan ajoneuvon siirtoon ilmoittamatta tiealueella tehtävästä työstä ennakkoon.

Hallitus antoi muutosehdotuksen 8. syyskuuta eduskunnalle. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2012 alusta. Lakimuutoksen taustalla on mm. viime talvien runsaiden lumisateiden aiheuttamat liikenneongelmat erityisesti kaupunkialueilla.

Hallitus esittää myös, että varastoon siirrosta ilmoitettaisiin ajoneuvon omistajalle tai haltijalle todisteellisen tiedoksiannon sijasta tavallisella tiedoksiannolla. Tiedoksianto on osoittautunut ongelmalliseksi niissä tapauksissa, joissa ajoneuvon tiedossa oleva omistaja ei nouda saantitodistuksin lähetettyä kirjettä ja pakoilee haastemiestä.

Hylätyn ajoneuvon siirtotilanteessa ongelmana on useimmiten se, että ajoneuvo on merkitty ajoneuvoliikennerekisteriin vain luovutustiedolla eli uusi omistaja ei ole rekisteröinyt ajoneuvoa nimiinsä. Tämän vuoksi ajoneuvojen säilytysajat ovat pidentyneet. Esimerkiksi Helsingin kaupungin siirtovarastosta on vuoden 2010 aikana voitu hävittää vain 562 ajoneuvoa, kun vastaava luku vuonna 2008 oli 944.

Hallitus katsoo, että hylättyjen ajoneuvojen tai romuajoneuvojen vähäinen arvo huomioon ottaen nykyinen menettely on liian kallis. Tiedoksi antamisen vaikeudet johtuvat näissä tapauksissa ajoneuvon omistajan laiminlyönnistä, eikä hänen oikeusturvansa vaadi niin raskaita menettelyjä kuin laissa nykyisin on mainittu.

Väliaikaisesta siirrosta helpompaa

Nykyisen lain mukaan tiealueella tehtävästä työstä tai tapahtumasta on ilmoitettava liikennemerkein kaksi vuorokautta aikaisemmin. Rankkojen lumipyryjen jälkeen teitä ja katuja pystytään auraamaan väylien tärkeyden ja kaluston kapasiteetin mukaan. Tämän vuoksi aurauksista ei pystytä aina ilmoittamaan kahta vuorokautta aikaisemmin.

Merkkien ennakkoon asettaminen maksaa enemmän kuin muutaman auton lähisiirto. Siksi ehdotetaan, että poikkeuksellisissa tilanteissa tehtävistä töistä ei ole tarpeen ilmoittaa etukäteen. Vain etukäteen tiedossa olevasta tiealueella tehtävästä työstä olisi ilmoitettava kaksi vuorokautta aikaisemmin. Usein tällaiset työt, kuten hiekoitushiekan poisto, tehdään etukäteen laaditun työohjelman mukaisesti.

Ajoneuvon omistaja tai haltija olisi velvollinen korvaamaan kaikki viranomaiselle siirrosta aiheutuneet kustannukset vain niissä tapauksissa, joissa siirroista on ilmoitettu kahta vuorokautta aikaisemmin.

Lisätietoja: hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, puh. 09 160 28483, 040 763 1479