Förslag om enklare förfarande för flyttning av fordon

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2011 13.52 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att lagen om flyttning av fordon ska bli flexiblare. Väghållaren ska ges möjlighet att i överraskande situationer, t.ex. i samband med rikligt snöfall eller översvämning, på egen bekostnad flytta fordon utan att på förhand meddela om det inom vägområdet.

Regeringen överlämnade ändringsförslaget till riksdagen den 8 september. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2012. En av drivkrafterna bakom lagförslaget är de trafikproblem som de rikliga snöfallen under de senaste vintrarna har orsakat särskilt i stadsområden.

Regeringen föreslår att fordonets ägare eller innehavare ska kunna delges om att fordonet flyttas till upplag genom vanlig delgivning i stället för att meddelandet delges bevisligen. Delgivandet har visat sig vara problematiskt i de fall då en känd ägare till ett fordon inte hämtar det brev som sänts med mottagningsbevis och håller sig undan stämningsmannen.

Vid flyttning av ett övergivet fordon är problemet oftast att fordonet har antecknats i fordonstrafikregistret bara med uppgift om att det överlåtits, men den nya ägaren har inte registrerat fordonet i sitt namn. På grund av detta har fordonens förvaringstid blivit längre. Det har t.ex. varit möjligt att gallra ut endast 562 fordon ur Helsingfors stads flyttningsupplag år 2010, medan motsvarande antal år 2008 var 944 fordon.

Regeringen anser att det nuvarande förfarandet är för dyrt med beaktande av övergivna fordons eller skrotfordons ringa värde. Svårigheterna med delgivningen beror i dessa fall på fordonsägarens försummelse. I själva verket kräver fordonsägarens rättsskydd inte så tungrodda förfaranden som de som föreskrivs i gällande lag.

Närflyttning av fordon blir lättare att göra

Enligt gällande lag ska det två dygn på förhand genom vägmärken meddelas om ett arbete eller ett evenemang som ska ske inom vägområdet. Efter hårda snöstormar plogas vägar och gator beroende på hur viktiga trafiklederna är och vilken kapacitet snöröjningsmaterielen har. Därför är det inte alltid möjligt att meddela om plogningar två dygn i förväg.

Det är dyrare att placera ut vägmärken på förhand än att utföra närflyttning av bara några bilar. Därför föreslås att det i exceptionella situationer inte ska vara nödvändigt att på förhand meddela om arbeten som utförs. Endast då det i förväg är bestämt att ett arbete ska ske på vägområdet ska om detta meddelas två dygn före. Ofta utförs sådana arbeten, såsom avlägsnande av sandningssand, enligt ett arbetsprogram som gjorts upp redan tidigare.

Enligt förslaget är fordonets ägare eller innehavare skyldig att ersätta alla de kostnader som myndigheten föranletts av flyttningen endast i de fall då det meddelats om flyttningen två dygn på förhand.

Ytterligare information: Kaisa Leena Välipirtti, regeringsråd, tfn 09 160 28483, 040 763 1479