Ajokortin opetuslupaopetus erilliseksi autokoulusta, opettajan koe tiukemmaksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 31.10.2013 13.54
Tiedote

Hallitus esittää, että perusvaiheen opetuslupaopetus henkilöauton ajokorttia varten voitaisiin antaa ilman autokoulua. Myös mopon ja moottoripyörän opetuslupaopetuksen voisi aloittaa ilman yhteisopetusta autokoulussa.

Esityksen mukaan opetuksessa käytettäviä mopoja ja moottoripyöriä ei tarvitsisi muutoskatsastaa opetusajoneuvoiksi ja opetusajoneuvoa voisi vaihtaa kesken opetuksen ilman, että lupaa muutetaan. Opetusajoneuvon on kuitenkin täytettävä säädetyt vaatimukset. Lisäksi opetuslupaan merkittäisiin ajo-oikeus, jota varten opetus annetaan.

Opetuslupien määrää hallitus rajoittaisi siten, että samalle henkilölle olisi mahdollista myöntää enintään kuusi opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Perheen piirissä tapahtuvalle opetukselle ei olisi määrällistä rajoitusta. Oppilaiden määrää rajoittamalla hallitus haluaa estää harmaan talouden syntymistä ajo-opetusmarkkinoille.

Varmistaakseen kuljettajaopetuksen laadun hallitus esittää opetuslupaopettajan kokeen sisällön laajentamista ja arvostelun kiristämistä. Kokeessa on tarkoitus korostaa liikenneturvallisuutta ja kiinnittää nykyistä enemmän huomiota opetuksen vaatimuksiin.

Hallitus arvioi, että autokouluopetuksen vaatimuksista luopumalla opetuskustannukset B-luokan perusvaiheen opetuslupaopetuksessa laskisivat keskimäärin 650 euroa. Hinnanlasku muodostuu autokoulussa suoritettavasta yhteisopetuksesta ja vaikeissa olosuhteissa ajamisen opetuksesta. Autokouluille ja autokoulualalle muutoksesta saattaa aiheutua kustannuksia uuden kuljettajakoulutusmallin käyttöönoton johdosta tehdyistä koulutus- ja materiaali-investoinneista.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen ajokorttilakia koskevista muutoksista 31. lokakuuta 2013. Opetuslupaopetusta koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alusta.

Kuljettajaopetus kokonaisuutena suurennuslasin alle

Opetuslupaopetusta koskevan lainmuutoksen rinnalla on tarkoitus selvittää ajokoulutusta ja kuljettajien ammattipätevyyssäännöksiä koskevia muutostarpeita, jotta säännökset toimisivat tarkoituksenmukaisesti ja tasapuolisesti. Perimmäisenä tavoitteena on liikenteeseen tulevien uusien kuljettajien liikenneturvallisuuden parantaminen.

Selvityksen tavoitteena on tuottaa opetus- ja tutkintomalleja vertailemalla kuljettajaopetusta koskevia kehitysehdotuksia ja arvioida niiden vaikutuksia.

Selvitystyö tapahtuu pääosin virkamiestyöryhmässä. Tarkoituksena on järjestää kuulemistilaisuuksia tammi-helmikuussa 2014, jotta myös kansalaisten näkemykset tulevat kuulluksi ja huomioiduiksi.

Työryhmän työ on käynnistynyt ja työn tulisi olla valmis vuoden 2014 helmikuun loppuun mennessä.

Lisätietoja

hallitusneuvos Eija Maunu, p. 0295 34 2571
hallitusneuvos Silja Ruokola, p. 0295 34 2367