EU:n energia- ja liikenneministerit tapaavat Tukholmassa 27.-28. helmikuuta

liikenne- ja viestintäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.2.2023 15.50
Tiedote
Ministerit Harakka ja Lintilä

Ruotsin EU-puheenjohtajakauden epävirallinen energiaministerien ja liikenneministerien kokous järjestetään Tukholmassa 27.–28.2023. Suomea kokouksessa edustavat elinkeinoministeri Mika Lintilä ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Tapaaminen koostuu ministerien erilliskokouksista ja energia- ja liikenneministerien yhteisestä osiosta 27. helmikuuta.

Energiaministerien aiheina markkinamalli, toimitusvarmuus ja kasvua tukeva energiapolitiikka

Energiaministerit keskustelevat 27.2. energiamarkkinamallista ja energian toimitusvarmuudesta. Ruotsi puheenjohtajana haluaa kuulla jäsenmaiden alustavia näkemyksiä tulevasta EU:n sähkömarkkinamallin uudistuksesta sekä toisaalta vaihtaa tilannetietoa jäsenvaltioiden varautumisesta kaasun osalta. 

Euroopan komission odotetaan antavan EU:n sähkömarkkinamallia koskevan ehdotuksensa maaliskuun aikana. Ehdotus pohjautunee nykyiseen malliin, mutta tavoitteena on optimoida se soveltumaan paremmin uusiutuvan energian osuuden kasvuun. Eurooppa-neuvosto on kehottanut komissiota edistämään sähkömarkkinamallin uudistusta ottaen samalla huomioon energian toimitusvarmuuden ja vihreän siirtymän edistämisen. Suomi tukee muutoksia, mutta varoittaa usean muun jäsenmaan tavoin sellaisesta puuttumisesta markkinoihin, joka heikentäisi kannusteita vihreisiin investointeihin.

”Sähkömarkkinamallin uudistamisessa on tärkeää ottaa huomioon energiakriisin opetukset. On myös tärkeää, että koko Eurooppa vahvistaa omaa puhtaan ja uusiutuvan energian tuotantoaan kriisinkestävyyden varmistamiseksi”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Tiistaina 28.2. keskustellaan tulevaisuuden energiapolitiikasta teollisuuden kilpailukyvyn edistäjänä. Puheenjohtaja haluaa kuulla jäsenvaltioiden näkemyksiä siitä, miten EU:n energiapolitiikan tulisi kehittyä pitkällä aikavälillä, jotta se voi vastata hiilineutraaliustavoitteeseen, mutta toisaalta myös edistää osaltaan teollisuuden kilpailukykyä ja tuottavuutta. 

Liikenneministerien aiheina vihreän siirtymän vauhdittaminen ja valmiuspaketin toimeenpano

Liikenneministerit keskittyvät erityisesti liikenteen vihreään siirtymään. Ensimmäisessä sessiossaan 27.2. liikenneministerit vaihtavat näkemyksiä liikennesektorin vihreän siirtymän vauhdittamisesta, kilpailukykyisen ja ilmastoneutraalin Euroopan luomiseksi. 

Liikenneministerien toinen keskustelu 28.2. käsittelee EU:n 55-valmiuspaketin toimeenpanoa, sen arviointia ja parhaiden käytäntöjen jakamista. EU on sopinut kasvihuonepäästöjen vähentämisestä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta sekä tavoitteesta olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. 55-valmiuspaketti sisältää lainsäädäntöaloitteita, joiden myötä myös liikenteen päästöjä leikataan. Usean aloitteen osalta neuvottelut on jo saatu päätökseen, mutta osassa EU:n sisäiset neuvottelut jatkuvat.

"Liikenteessä tarvitaan ekologinen ja digitaalinen siirtymä. Fossiilisista polttoaineista on siirryttävä asteittain uusiutuviin käyttövoimiin. Lähivuosien päästövähennystavoitteet varsinkin raskaassa liikenteessä vaativat monia vaihtoehtoja ja teknologianeutraaliutta. Kehitykseen sisältyy valtavasti liiketoimintamahdollisuuksia, jotka tuovat Suomeen työtä, kasvua ja hyvinvointia", sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Ministerit keskustelevat yhdessä puhtaan sähkön tuotannosta, infrasta ja liikenteen sähköistämisestä

Maanantaina (27.2.) iltapäivällä energia- ja liikenneministerit keskustelevat yhdessä siitä, miten energiapolitiikalla ja liikennepolitiikalla voidaan vauhdittaa liikennesektorin vihreää siirtymää myös vuoden 2030 jälkeen. 

Ministerit esittävät näkemyksiä siitä, miten EU-tason lainsäädännöllä voitaisiin edistää riittäviä investointeja fossiilivapaan sähkön tuottamiseen ja infrastruktuuriin liikennesektorin laaja-alaista sähköistämistä varten, sekä siitä millaisia prioriteetteja tähän liittyen tulisi asettaa vuoden 2030 jälkeiselle ajalle.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Elina Johansson, TEM, p. +358 50 301 4607
erityisasiantuntija Noora Saarinen, LVM, p. +358 295 342 154