Utredning om marknaden och tjänsterna för persontågstrafik i Europa har publicerats

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2023 14.00 | Publicerad på svenska 22.3.2023 kl. 17.12
Pressmeddelande
Bild: LVM
Bild: LVM

Kommunikationsministeriet publicerade den 9 mars 2023 en utredning om den europeiska marknaden och tjänsterna för persontågstrafik. Syftet med utredningen är att bygga upp en kunskapsbas som stöd för beslutsfattandet i fråga om persontågstrafik. Utredningen genomfördes av Ramboll Oy.

I utredningen granskades marknaden och tjänster i fråga om persontågstrafiken i 12 europeiska länder. I fråga om godstågstrafiken har det inte gjorts någon granskning. I utredningen ges också rekommendationer om hur den kommande EU-lagstiftningen om marknaden för persontågstrafik kan genomföras nationellt.

- Utredningen är en viktig lägesrapport om persontågstrafikens föränderliga omvärld. Det är ytterst viktigt att beslut om framtiden för persontågstrafiken fattas med framförhållning och faktabaserat, säger kommunikationsministeriets ledande sakkunnig Jani von Zansen.

Övergång till fri spårtrafikmarknad pågår

För närvarande förutsätter EU-lagstiftningen likvärdiga konkurrensförhållanden på spårtrafikmarknaden såväl för privatägda som statsägda företag. EU uppmuntrar till att öka färdmedelsfördelningen i fråga om järnvägarna bland annat för att minska utsläppen från trafiken.

Enligt den utredning som nu offentliggjorts har det inte uppstått någon omfattande marknad för persontågstrafik med privata företag i Europa trots de bestämmelser som sporrar till detta. Däremot dominerar statsägda järnvägsföretag marknaden.

EU-lagstiftningen förutsätter att följande tågtrafiksupphandlingar i Finland ska göras genom konkurrensutsättning. På basis av utredningen skulle en marknad för persontågstrafik i Finland dock nästan inte alls påverka investeringsviljan hos privata företag utan offentliga tjänsteupphandlingar.

Enligt utredningen skulle man i Finland kunna öka färdmedelsfördelningen i fråga om persontågstrafiken genom offentlig upphandling. Med hjälp av den skulle det kunna fastställas en servicenivå inom persontågstrafiken och jämlika konkurrensförhållanden.

- Persontågstrafiken ska även i framtiden vara ryggraden i ett hållbart trafiksystem i ett urbant land med långa avstånd. På basis av utredningen verkar det uppenbart att de tjänster som upphandlas genom konkurrensutsättning i stor utsträckning bestämmer storleken på marknaden och möjligheterna till transportverksamhet för inhemska och internationella företag, säger von Zansen.

Vad händer härnäst?

Utredningen är avsedd att stödja det framtida beslutsfattandet i fråga om persontågstrafiken.

Ytterligare information:

Jani von Zansen, ledande sakkunnig, jani.vonzansen(a)gov.fi, tfn 050 471 1108

Emmi Nykänen, konsultativ tjänsteman, emmi.nykanen(a)gov.fi, tfn 050 414 3066

Emil Asp, enhetsdirektör, emil.asp(a)gov.fi, tfn 040 509 9757