Uppföljningsgrupp ska utvärdera genomförandet av trafiksäkerhetsstrategin

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.8.2022 11.00 | Publicerad på svenska 22.8.2022 kl. 11.15
Pressmeddelande
Trafiksäkerhetsstrategin omfattar alla transportsätt. (Bild: LVM)
Trafiksäkerhetsstrategin omfattar alla transportsätt. (Bild: LVM)

Kommunikationsministeriet har tillsatt en uppföljandegrupp för trafiksäkerhetsstrategin. Gruppen har till uppgift att följa upp genomförandet av åtgärderna i trafiksäkerhetsstrategin och deras effekter. Uppföljningsgruppens mandatperiod är 1.9.2022-31.12.2026.

Uppföljningsgruppen ska följa upp genomförandet av åtgärderna i trafiksäkerhetsstrategin och bedöma effekterna av genomförandet av dem. Gruppen ordnar dessutom under ledning av kommunikationsministeriet årligen ett trafiksäkerhetsforum med deltagare från ett stort antal olika förvaltningsområden och intressentgrupper.

- Trafiksäkerhetsstrategin bereddes i brett samarbete. Nu är vi inne i den viktigaste fasen, det vill säga genomförandet av strategin. Det är särskilt viktigt att alla deltar även i genomförandet, eftersom trafiksäkerheten berör allas vår vardag, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Hundratre åtgärder i trafiksäkerhetsstrategin

Statsrådet fastställde i mars 2022 i sitt principbeslut om en trafiksäkerhetsstrategi, riktlinjer om åtgärder som syftar till att förbättra trafiksäkerheten och förebygga trafikolyckor. I strategin förutsätts det också att det tillsätts en uppföljningsgrupp för uppföljningen av genomförandet av åtgärderna.

Åtgärdsprogrammet för strategin innehåller allt som allt 103 åtgärder som ska förbättra trafiksäkerheten. Åtgärderna genomförs inom flera olika sektorer, allt från inom trafikövervakningen till hälso- och sjukvården och utbildningen. För varje åtgärd har det utsetts en ansvarig part som svarar för att genomförandet av åtgärderna inleds, främjas och samordnas.

Arbetet utförs i nära samarbete

Ordförande för uppföljningsgruppen är Laura Eiro, avdelningschef vid kommunikationsministeriet, och vice ordförande är enhetsdirektör Maija Ahokas.

I gruppen ingår representanter för inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Transport- och kommunikationsverket, Trafikledsverket, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Institutet för Olycksinformation, Statistikcentralen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och Lappland, Institutet för hälsa och välfärd, Trafikskyddet och Finlands viltcentral. Dessutom är städerna Helsingfors, Tammerfors, Villmanstrand och Uleåborg, Kommunförbundet samt ITS Finland ry, Finlands Sjöräddningssällskap rf, Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund ry, Segling och båtsport i Finland rf och Invalidförbundet rf representerade.

Strategin verkställs och följs upp i nära samarbete med berörda parter.

Ytterligare information:

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 040 031 6178, [email protected], Twitter: @mmaija

Sofia Johansson, överinspektör, tfn 050 573 7908, [email protected]

Konsta Arvelin, specialsakkunnig, tfn 050 410 3884, [email protected]