Spårvagnar och metro tas in i lagstiftningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2015 12.18 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Regeringen lade den 28 september fram ett förslag till en ny lag om spårbunden stadstrafik. Med spårbunden stadstrafik avses i lagförslaget metro- och spårvägstrafik.

I dagsläget finns det metro- och spårvägstrafik endast i Helsingfors och det finns ingen särskild lagstiftning om dessa trafikformer. Nu behövs det ny reglering på lagnivå, eftersom metrotrafiken utvidgas till Esbo år 2016.

I enlighet med riktlinjerna i regeringsprogrammet om avveckling av normer är regleringen och de administrativa förfarandena i lagförslaget så lätta som möjligt.

Enligt förslaget ska den som bedriver metro- och spårvägstrafik lämna en anmälan om sin verksamhet till Trafiksäkerhetsverket Trafi. Dessutom föreslås det att Trafi ska vara den myndighet som svarar för tillsynen över säkerheten inom metro- och spårvägstrafiken. Däremot ska Trafi inte utfärda tekniska föreskrifter eller godkänna materiel eller det bannät som används i den spårbundna stadstrafiken.

Också i fortsättningen ska det vara verksamhetsutövaren själv som svarar för den spårbundna trafikens säkerhet. Verksamhetsutövaren ska med stöd av den nya lagen svara för säkerheten inom den spårbundna stadstrafiken på samma sätt som järnvägsföretagen med stöd av järnvägslagen svarar för säkerheten inom järnvägstrafiken. Ett centralt krav är att verksamhetsutövaren måste ha ett säkerhetsstyrningssystem för att trygga att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt.

Utöver traditionell spårvägstrafik på gatunätet ska spårvägstrafiken täcka så kallad snabbspårvägstrafik. Det finns planer på att införa snabbspårvägstrafik i huvudstadsregionen samt även i Tammerfors- och Åboregionen.

Regeringen föreslår att lagen ska träda i kraft den 1 mars 2016. Trafiken på den så kallade västmetron inleds troligtvis hösten 2016.

Enligt förslaget ska lagen inte tillämpas på spårvägstrafik förrän från och med början av år 2018.

Ytterligare information:
Hannu Pennanen, regeringsråd, tfn 0295 34 2470