Sambyggnadslag driver fram utbyggnaden av kommunikationsnät

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2015 13.59 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet

Regeringen föreslår att utbyggnaden av nät, särskilt kommunikationsnät och elnät, ska påskyndas med en lag om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur.

Målet är att minska kostnaderna för utbyggnaden av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation. Målet är också att öka samarbetet mellan olika nätaktörer för att främja utvecklingen av digitala tjänster och funktioner.

Den nya lagen om sambyggnad och samutnyttjande avses vara förpliktande för nätaktörer inom kommunikation, el- och vattenförsörjning samt trafik och transport. Aktörerna förpliktas att på skäliga villkor delta i samutnyttjandet eller sambyggnaden av nät. Förpliktelsen att samarbeta gäller endast sådana strukturer och konstruktioner som hör till näten samt byggandet av själva näten.

Enligt den föreslagna lagen är nätaktörer och myndigheter skyldiga att via en särskild central informationspunkt göra informationen om nät och planerade nätprojekt allmänt tillgänglig.

Regeringen fattade beslut om innehållet i lagen om sambyggnad och samutnyttjande den 12 november 2015. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2016.