Remissförfarande: Lagändringar för att förbättra tillgången till information om järnvägsstationers tillgänglighet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2023 10.40 | Publicerad på svenska 2.5.2023 kl. 14.24
Pressmeddelande
Mies nousemassa junaan pyörätuolissa rautatieasemalla.
En man i rullstol på tågstationen.. Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM

Kommunikationsministeriet begär utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice. Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2024.

Genom lagändringarna förbättras tillgången till information om järnvägsstationernas tillgänglighet. Bakgrunden till detta är EU:s förordning om en tillgänglighetsdatabas för alla järnvägsstationer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (European Railway station Accessibility Database, ERSAD). I databasen samlas uppgifter om hur tillgängliga järnvägsstationerna är i fråga om till exempel plattformsområden, stationstjänster och infartsparkering.

Enligt propositionsutkastet ska det i lagen om transportservice föreskrivas om Transport- och kommunikationsverket Traficoms skyldighet att samla in de uppgifter som krävs och upphandla de informationstjänster som behövs av Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab. Genom det nationella genomförandet av tjänsten för tillgänglighetsinformation kan uppgifterna göras tillgängliga för aktörerna inom branschen. Aktörerna kan utnyttja uppgifterna i olika digitala applikationer för reseplanering, till exempel ruttguider. Tillgänglighetsuppgifterna ska slås samman med andra trafik- och resedata som Fintraffic redan för närvarande administrerar över.

Dessutom föreslås det att lagen ska ändras så att behörighetsområdena för kommunala och regionala vägtrafikmyndigheter i fortsättningen fastställs genom förordning. För närvarande kräver ändringar i kollektivtrafikmyndigheternas behörighetsområden alltid en ändring av lagen.

Vad händer härnäst?


Remisstiden för propositionsutkastet går ut den 23 juni 2023. Utlåtanden kan lämnas av alla organisationer och medborgare på adressen utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2024.

Mer information:


Eveliina Uusitalo, överinspektör, tfn 0295 342028, [email protected] 

Tiia Orjasniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342068, [email protected]