Reformen av järnvägstrafiken gagnar medborgarna och hela samhället

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2017 14.29 | Publicerad på svenska 3.10.2017 kl. 14.32
Nyhet
Foto: Rodeo / Juha Tuomi
Foto: Rodeo / Juha Tuomi

Regeringen svarade den 3 oktober på oppositionens interpellation om spårtrafiken nu och i framtiden. Regeringens svar på interpellationen överlämnades av kommunikationsminister Anne Berner.

Statsminister Juha Sipiläs regering har som mål att genom en reform trygga kollektivtrafiktjänsterna i hela Finland, öppna för nya slags tjänster inom olika sektorer och öka människornas möjligheter att välja det alternativ som bäst passar dem.

Inom trafiksektorn har öppnandet av persontågstrafiken för konkurrens en viktig roll med tanke på uppnåendet av dessa mål. Regeringen har beslutat att öppna verksamheten för konkurrens, eftersom det bedöms att det kommer att ge tågresenärerna bättre service och gagna samhället överlag. Dessutom kan konkurrensutsättningen medföra betydande besparingar i de offentliga upphandlingarna.

Att persontrafiken på järnvägarna öppnas för konkurrens betyder att VR:s ensamrätt till att bedriva persontrafik på Finlands bannät upphör och att även andra aktörer kan etablera sig på marknaden.

Regeringen har beslutat att konkurrensutsättningen av persontrafiken på järnvägaren ska ske på basis av koncessionsavtal som gäller specifika områden och servicehelheter. Genom denna modell säkerställs det att det uppstår konkurrens mellan tågoperatörerna. I avtalen fastställs mer ingående den servicenivå som krävs och de incitament som företagen får för att utveckla verksamheten. Koncessionsavtalen garanterar inte ensamrätt för operatörerna i de konkurrensutsatta områdena. Flera företag kan vara verksamma på samma banavsnitt.