Programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn ska främja innovationer och internationalisering

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2021 9.30 | Publicerad på svenska 30.6.2021 kl. 11.25
Pressmeddelande
Spårvagn i Tammerfors (Foto: Ira Neva / Shutterstock)
Spårvagn i Tammerfors (Foto: Ira Neva / Shutterstock)

Arbets- och näringsministeriet och kommunikationsministeriet informerar.

Arbets- och näringsministeriet och kommunikationsministeriet publicerade den 30 juni 2021 Programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn och den spelbok för transportsektorn som ingår i det.

Programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn 2021-2023 är en uppdatering av Det nationella tillväxtprogrammet för transportsektorn. Det nu utarbetade programmet för hållbar tillväxt främjar en företagsdriven innovationsutveckling, internationalisering och tillväxt som baserar sig på hållbara lösningar inom transportsektorn. Den styrgrupp som berett programmet har bestått av företrädare för olika ministerier, städer, ämbetsverk, forskningsinstitut och företag.

Målet med programmet är att främja investeringar och internationell tillväxt inom branschen genom ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara lösningar. Syftet med samtliga åtgärder i programmet är att främja utvecklingen av sådan kompetens och sådan praxis i företag som kan möta de utmaningar som klimatförändringen, förlusten av den biologiska mångfalden och urbaniseringen medför för Finland och för den internationella marknaden. Programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn sporrar aktörerna inom den privata och den offentliga sektorn att samarbeta ännu mer än tidigare. Målet med programmet är att skapa internationella affärsekosystem inom transportsektorn och 10 000 arbetsplatser i Finland före 2025.

Transportsektorns spelbok, som ingår i tillväxtprogrammet, är branschens gemensamma viljeyttring om en aktiv och ansvarsfull utveckling samt om en systematisk modernisering av sektorn till en exportdriven tillväxtbransch. Spelboken bidrar till att skapa en uppfattning om den offentliga och privata sektorns aktörsroller på transportmarknaden. Spelboken beskriver hur man kan främja sektorns attraktionskraft och hållbara tillväxt samt bästa praxis för att uppnå det gemensamma målet

Vad händer härnäst?

För uppföljningen av genomförandet av programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn har det tillsatts en styrgrupp med företrädare för staten, städerna, företagen och forskningssektorn. Styrgruppen följer upp hur de åtgärder som beskrivs i programmet framskrider och beslutar om eventuella nya, kompletterande åtgärder.

Ytterligare information

Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 189

Emil Asp, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 498