Principbeslut och program för gång och cykling

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2018 10.48
Pressmeddelande

Statsrådet fattade torsdagen den 22 mars ett principbeslut för att främja förutsättningarna för gång och cykling. Samtidigt offentliggjorde kommunikationsministeriet ett detaljerat program för att stödja verkställandet av principbeslutet. Detta är statsrådets första principbeslut för att främja gång och cykling och många offentliga aktörer och organisationer har förbundit sig till att genomföra det.

- Åtgärderna i principbeslutet och programmet för att främja gång och cykling har avsevärda konsekvenser för klimatet och folkhälsan. Om gång- och cykeltrafiken ökar med 20 procent uppnår vi hälsofördelar till ett värde av omkring fyra miljarder euro. Med hjälp av åtgärderna i programmet kan utsläppen från trafiken minskas med 0,3 miljoner ton, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Principbeslutet och främjandeprogrammet innehåller tio åtgärdshelheter som siktar på att öka andelen gång och cykling före år 2030. En helt ny åtgärd är ett för staten och kommunerna gemensamt investeringsprogram för att förbättra förhållandena för gång och cykling i gatunätet i städerna. För att starta programmet anvisas sammanlagt 5 miljoner euro åren 2018-2019.

Andra centrala åtgärder i programmet är bland annat att utveckla planeringen av infrastrukturen och markanvändningen och att påverka människors attityder och resvanor. Centrala metoder är bl.a. kommunernas och stadsregionernas trafiksystemplaner, planläggning och mobilitetsstyrning.

Det är också viktigt att utveckla lagstiftningen (t.ex. totalreformen av vägtrafiklagen), att öka samarbetet mellan olika aktörer och att fastställa vem som bär ansvaret för gång och cykling i kommunerna och statsförvaltningen.

Programmet har beretts i ett brett samarbete mellan olika aktörer inom statsförvaltningen och branschförbunden. Under beredningen ordnades bl.a. diskussionsmöten och i årsskiftet var främjandeprogrammet föremål för en omfattande remissbehandling. Samtliga remissinstanser ansåg att det föreslagna programmet var aktuellt och påkallat.

I beredningen av programmet deltog bl.a. miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings - och kulturministeriet, statens idrottsråd, Trafikverket, Cykelförbundet och Pyöräilykuntien verkosto.

Minskade utsläpp och förbättrad folkhälsa

Målet med programmet är att genom att öka antalet gång- och cykelresor delvis ersätta korta bilresor och sålunda minska växthusgasutsläppen i trafiken. Till exempel klimatpanelen uppskattar i en utredning att man genom att främja gång och cykling kan minska utsläppen med ca 0,3 miljoner ton före år 2030. I Finland är det sammantagna målet för att minska utsläppen inom området för trafik och transport 3,1 miljoner ton.

I fråga om folkhälsan bedöms det att om gång- och cykeltrafiken ökade med 20 procent skulle värdet på den totala hälsonyttan uppgå till ca 4 miljarder euro. I den nationella energi- och klimatstrategin är målet att öka antalet gång- och cykelresor med 30 procent senast år 2030.

Att främja gång och cykling är också ett led i kommunikationsministeriets samhälleliga åtagande till förmån för hållbar utveckling. Dessutom genomför ministeriet tillsammans med branschaktörerna en tvåårig kampanj för att öka gång- och cykeltrafiken.

Vad händer härnäst?

Åtgärderna i programmet för att främja gång och cykling börjar verkställas i samarbete med olika aktörer. Trafikverket inleder ett ansökningsförfarande för att starta de första projekten i investeringsprogrammet för gång och cykling hösten 2018. Det remissförfarande som gäller ett förslag om anskaffningsstöd för elcyklar inleddes före programmet för att främja gång och cykling offentliggjordes och pågår fram till den 3 april 2018.

Ytterligare information

Sabina Lindström, trafikråd, tfn 040 527 6103