Överenskommelser om växthusgasutsläppen från sjöfarten borde göras inom IMO

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.7.2011 9.19 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s skyddskommitté för marin miljö samlas i London den 11-15 juli. På mötets föredragningslista finns bland annat energieffektivitet inom sjöfarten, växthusgasutsläpp från sjötransporten och utsläppen från kryssningsfartgen på Östersjön. Mötesdelegationen består av representanter från myndigheter och näringslivet.

Finland anser att man borde komma överens om minskningen av växthusgasutsläppen på internationell nivå inom IMO och att man även borde lösa frågan om användandet av ekonomiska styrmedel internationellt. En internationell lösning är den mest lämpliga med tanke på miljömålen samtidigt som den minskar kolläckaget och risken för snedvriden konkurrens.

Finland stöder förslaget att införa bestämmelser om nya fartygs energieffektivitet i MARPOL-konventionens bilaga om luftskydd. Avsikten med bestämmelserna är att minska fartygens bränsleförbrukning och på så sätt också minska utsläppen.

Finland har som mål att korrigeringskoefficienterna för maskineffekt och isförstärkning genomförs så att det inte blir svårare för fartyg att röra sig i isförhållanden. Finland kommer därtill att i samband med förnyandet av isbrytarbeståndet reda ut energieffektivitetsreglernas inverkan på behovet av isbrytare och på fartyg som rör sig på Östersjön.

Det är meningen att växthusgasutsläppen från sjöfarten och målen för minskningen av dem ska tas med i FN:s nya klimatavtal, som man som bäst förhandlar om. Det är tänkt att de egentliga mekanismerna för minskning av utsläppen ska beredas i IMO. I samband med mötet i juli drar man upp riktlinjer för hur ärendet ska föras vidare.

I och med att Östersjön blir friskare når man ett viktigt framsteg. Under mötet är det tänkt att ett förslag om att Östersjön ska utses till ett specialområde godkänns. Förslaget framläggs gemensamt av Östersjöländerna och innebär att obehandlat toalettavfallsvatten från kryssningsfartyg inte får dumpas direkt i havet. Ärendet har behandlats under ledning av Finland i HELCOM, skyddskommissionen för Östersjön.

Skyddet av havsmiljön grundar sig på internationella avtal. Det mest centrala av dessa avtal är den internationella konventionen om förhindrande av havsförorening från fartyg, MARPOL-konventionen, och dess bilagor.

Konventionen innehåller bestämmelser om bland annat olja och andra ämnen som är farliga för havsmiljön, fartygens avfall och förebyggande av luftföroreningar. Östersjön är ett av de specialområden som avses i konventionen. På specialområden är utsläppsbegränsningarna strängare än på andra områden.

Det är meningen att en förbättring av fartygens energieffektivitet och beräkningsmodeller för fastställande av energieffektivitet ska tas med i konventionen. För detta ändamål har de så kallade EEDI-reglerna beretts. Förkortningen EEDI kommer från de engelska orden energy efficiency design index.


Mer information:
Överdirektör Minna Kivimäki, tfn 040 754 9871, [email protected]
Regeringsråd Lolan Eriksson, tfn 040 744 8118, [email protected]