Nytt principbeslut om trafiksäkerheten tar form

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2016 15.25 | Publicerad på svenska 15.11.2016 kl. 15.32
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet bereder ett nytt principbeslut för att förbättra trafiksäkerheten. Utkastet till statsrådets principbeslut har sänts på remiss. Remisstiden löper ut den 28 november 2016. Det gällande principbeslutet är från år 2012.

I det nya principbeslutet beaktas hur digitalisering, robotik och automatisering inverkar på vägtrafiken och vägtrafiksäkerheten. De föreslagna målen och metoderna i principbeslutet är i linje med regeringens spetsprojekt.

- Jag ser fram emot att andra ministerier aktivt för fram fräscha förslag om vad deras förvaltningsområden kan göra för att öka trafiksäkerheten, säger kommunikationsminister Anne Berner entusiastiskt om remissen.

- Principbeslutet om trafiksäkerheten är ett viktigt strategidokument, men också en praktisk vägvisare för att utveckla lagstiftningen och säkerhetsarbetet inom vägtrafiken. När riktlinjerna för de centrala reformerna har dragits upp skickar vi en regeringsproposition med förslag till en ny vägtrafiklag på remiss, konstaterar minister Berner.

Förslaget till principbeslut består av sju helheter som alla påverkar säkerheten i vägtrafiken. De handlar bland annat om att förtydliga trafikreglerna, att effektivisera tillssynen, att ta i bruk allt säkrare fordon, att modernisera systemet med körundervisning samt att minska rattfylleri och andra faktorer som inverkar på förarens prestationsförmåga.

Spelreglerna för vägtrafiken förenklas genom en totalreform av vägtrafiklagen. Beredningen av reformen har redan kommit i gång. Tillsynen av efterlevnaden av och påföljderna vid överträdelse av trafikreglerna blir effektivare tack vare ett enklare och bredare påföljdssystem.

I takt med att fordonsparken förnyas blir det allt vanligare med säkerhetssystem som assisterar fordonets förare. När nya finansieringsmodeller för transportnätet utforskas ses också finansieringen och beskattningen av trafik och transporter över i syfte att påskynda en föryngring av fordonsparken.

Detta är förknippat med automatiserade fordon och säkerheten och informationssäkerheten i fråga om dem. Informationssäkerheten kan ökas bland annat genom ett informationsnät för att dela den säkerhetsinformation som den automatiserade trafiken genererar. När det gäller intelligenta transporter tillgodoses säkerheten även genom att vi tar in EU-direktivet om nät- och informationssäkerhet i vår nationella lagstiftning.

Körkortsutbildningen uppdateras och moderniseras så att nya digitala undervisnings- och inlärningsmetoder kan användas på allt bredare bas. Reformen av körkortslagstiftningen har redan inletts.

Risken för olyckor till följd av förarens försämrade prestationsförmåga kan minskas om vi lyckas skapa lockande och användbara alternativ till den egna bilen. Regeringen arbetar för att alkolåset ska bli obligatoriskt i alla nya bilar i EU.

Det föreslås att genomförandet av principbeslutet ska följas upp med hjälp av indikatorer. Dessutom föreslås det att man på Trafiksäkerhetsverket Trafi bildar en grupp med uppgift att följa upp hur principbeslutet genomförs såsom helhet betraktat.

Ytterligare information

Leif Beilinson, trafikråd, tfn 0295 342 572, [email protected]

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 0295 342 620, [email protected]