Nya avtal om upphandlad trafik och trafik som omfattas av allmän trafikplikt ger klart större utbud av tågtrafik i landskapen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2019 13.52 | Publicerad på svenska 28.3.2019 kl. 14.03
Pressmeddelande
Mannen ser ut ur tåget, tåget står på stationen (Bild: Juha Tuomi, Rodeo)
Mannen ser ut ur tåget, tåget står på stationen (Bild: Juha Tuomi, Rodeo)

Kommunikationsministeriet (KM) och VR-Group Ab (VR) har träffat avtal om den tågtrafik som bedrivs med stöd av upphandlingsavtal 2020. Det nya avtalet ökar antalet tågavgångar särskilt inom närtrafiken. Statsrådets finansutskott förordade avtalet den 28 mars 2019.

Förutom upphandlingsavtalet fattade KM likaså den 28 mars 2019 beslut om den tågrafik som omfattas av allmän trafikplikt och som VR förutsätts bedriva 2020.

Avtalshelheten om den upphandlade tågtrafiken och den tågtrafik som omfattas av allmän trafikplikt inbegriper också tre regionala pilotförsök som i januari valdes för fortsatt beredning. De regionala pilotförsöken inom persontågstrafiken inleds i Kymmenedalen, Birkaland och Södra Österbotten.

- I avtalet har man så bra som möjligt beaktat regionernas önskemål om hur tågtrafiken ska ökas i den mån materielen och bankapaciteten tillåter. Tågtrafiken tillgodoser allt bättre de regionala behoven, eftersom landskapen och kommunerna har deltagit i planeringen av trafiken, berättar kommunikationsminister Anne Berner.

Nya förbindelser, fler avgångar och smidigare tidtabeller

Den nya avtalshelheten innebär sammanlagt 34 extra turer inom spårtrafiken.

I Kymmenedalen förbättras närtågstrafiken genom satsningar på pendling på morgonen och på eftermiddagen, ett större antal avgångar och finslipade tidtabeller. Mellan Kouvola och Kotka lägger man in ytterligare fyra dagliga avgångar. Dessutom kommer en del tågturer som endast körts på vardagar att köras även under veckoslut.

I Birkaland ökar tågtrafiken tack vare ett helt nytt utbud avgångar mellan Tammerfors och Nokia. Förbindelsesträckan får fjorton dagliga turer som betjänar särskilt pendling till arbete och studier. Utbudet utökas ytterligare med nio turer mellan Toijala och Tammerfors, av vilka fem körs via Tavastehus till eller från Riihimäki. I riktning mot Mänttä-Vilppula ändras tidtabellsupplägget så att det blir möjligt att sätta in två turer till.

I Södra Österbotten utvecklas turutbudet särskilt på avsnittet Seinäjoki-Etseri för att betjäna bland annat pendlare och turister. Förbättringen genomförs med hjälp av ändringar i tidtabellsupplägget, två nya tågavgångar vardagsmorgnar och några extra turer under veckoslut. På det hela taget ökat trafikkapaciteten i den så kallade Haapamäki-triangeln med 24 procentenheter.

I alla tre regionala pilotförsök har man i möjligaste mån även tagit hänsyn till fortsatta förbindelser till andra orter i Finland.

Genom det nya avtalet om upphandling förbättras också förbindelserna bland annat till Lahtis och Kouvola samt från Helsingfors till Helsingfors-Vanda flygplats i synnerhet kvällstid. Bland nyheterna finns också en mycket sen kvällstur från Helsingfors till Tavastehus under veckoslut.

Det nya beslutet om trafik som omfattas av allmän trafikplikt resulterar i trafik under ett utökat antal dagar i veckan på banavsnitten Kokkola-Ylivieska och Kuopio-Kajana. Dessutom ändras tidtabellerna på rutterna för att bättre betjäna bland annat omstigningar.

- Regeringens mål har varit att utveckla tågtrafiken så att den är en fungerande del av den helhet som bildas av den riksomfattande och regionala kollektivtrafiken. Detta är viktigt med tanke på att förbättra samhällets funktionsduglighet och konkurrenskraften och med tanke på att göra vardagen lättare för medborgarna. När vi ökar spårtrafikens andel av alla färdsätt främjar vi hållbara transporter och uppnåendet av de mål som ställts för att minska utsläppen från trafiken, berättar minister Berner.

Transportkapaciteten har utökats efter ett brett samråd med regionerna. KM har strävat efter att öka tågturerna i den mån det är möjligt med beaktande av tillgången till materiel och tillgänglig bankapacitet. För att den överenskomna ökningen av tågtrafiken ska bli verklighet krävs det att nödvändig bankapacitet tilldelas.

Närmare bestämmelser om rapporteringsskyldighet

I fråga om avtalstrafiken har man i större detalj än hittills beaktat kraven i EU:s trafikavtalsförordning och dess ändringsförordning. Man har också utvecklat tillsynen av efterlevnaden av avtalet och rapporteringsskyldigheten.

Med stöd av upphandlingsavtalet förbinder sig staten att köpa tågtrafiktjänster av VR under perioden 1.1.2020-31.12.2020. Avtalet inbegriper en option på fortsättning, vilket ger parterna möjlighet att förlänga avtalets giltighetstid till och med den 19 juni 2022. I optionsperiodens längd har man tagit hänsyn till den planerade avregleringen av persontrafiken på järnväg.

Avtalstrafiken bedrivs delvis med Sm2- och Sm4-tåg, vilka VR äger under hela avtalsperioden.

Avtalet om ensamrätt mellan KM och VR ger staten rätt att kräva att VR 2020 bedriver trafik som omfattas av allmän trafikplikt upp till ett nettokostnadsvärde på 21 miljoner euro. Det nuvarande beslutet gäller till och med den 14 december 2019.

Att expeditionsministären ingår avtal om tågtrafik som upphandlas och beslutar om tågtrafik som omfattas av allmän trafikplikt motiveras av att bankapaciteten för 2020 reserveras i april 2019.

Vad händer härnäst?

Trafik som bedrivs med stöd av det nya avtalet om tågtrafik som upphandlas och det nya beslutet om tågtrafik som omfattas av allmän trafikplikt inleds den 15 december 2019 när det nuvarande beslutet upphör att gälla och innevarande tågplanerperiod slutar.

Ytterligare information:

Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 0295 342 393

Jani von Zansen, ledande sakkunnig, tfn 0295 342 060