Minister Berner: Bestämmelser om interoperabla transporttjänster tas in i transportbalken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2016 11.43
Pressmeddelande

Den andra fasen i lagprojektet för reglering av transportmarknaden, transportbalken, har inletts. Utöver landsvägstrafiken ska också sjöfart, luftfart och spårtrafik omfattas av regleringen.

Enligt kommunikationsminister Anne Berner är det meningen att interoperabiliteten mellan olika trafikslag ska främjas och det ska på så sätt bli lättare att bilda resekedjor och tillhandahålla kunderna sådana.

- Det är absolut nödvändigt att de olika delarna i trafiksystemet bildar en obruten helhet för att kunderna ska betrakta dem som en och samma tjänst. Nu ska också lagstiftningen om marknaderna för sjöfart, luftfart och spårtrafik och transporttjänsterna på dessa marknader sammanföras så att de bildar en konsekvent helhet tillsammans med den lagstiftning som ingår i den inledande fasen av transportbalkslagstiftningen, konstaterar minister Berner.

Ett av de viktigaste målen är att underlätta införandet av nya innovationer, digitalisering och automatisering, men också att introducera konceptet trafik som service (mobility as a service, MaaS). Utgångspunkterna är verksamhet på marknadsvillkor och högklassiga, prisvärda och effektivt producerade tjänster som motsvarar användarnas behov.

Man vill i synnerhet att kunder, serviceproducenter och myndigheter ska få tillgång till så öppen information om trafiksystemet som möjligt och att informationen ska skapa ett mervärde.

- Det väsentliga i tänkesättet enligt konceptet trafik som service är informationen om trafiksystemet och att den är allmänt tillgänglig. Syftet med den andra fasen av transportbalksregleringen är att förbättra förutsättningarna för digitalisering av transporttjänsterna och utnyttjandet av den information som då blir tillgänglig. Man behöver därför förenhetliga regleringen och vid behov också skapa ny reglering, säger Berner.

Den första fasen av transportbalken behandlas som bäst i riksdagen. Berner understryker att också beredningen av den andra fasen är allmänt tillgänglig och sker i interaktion mellan parterna. Hur projektet framskrider framgår av projektsidorna för transportbalken, https://www.lvm.fi/liikennekaari

Den andra fasen har inletts genom möten med de olika trafikslagens intressenter, och de fortsätter denna vecka. Dessa webbsändningar är direktsända och spelas dessutom in och sparas på ministeriets webbplats. Ministeriet har också berett en bedömningspromemoria om de frågor som kommer att granskas.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 050 344 3400

Susanna Metsälampi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 593 1257