Lagen om fritidsbåtar klarlägger importörernas skyldigheter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2015 14.31 | Publicerad på svenska 30.12.2015 kl. 14.34
Pressmeddelande

Lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar träder i kraft den 18 januari 2016. Lagen klarlägger de skyldigheter som gäller tillverkare, importörer och distributörer. I lagen ställs också nya krav på produkter som omfattas av EU:s direktiv om fritidsbåtar.

Regeringen föreslog att lagen ska stadfästas och republikens president stadfäste lagen den 30 december 2015. Genom lagen genomförs EU:s direktiv om fritidsbåtar från 2013.

De nya bestämmelserna gäller förutom fritidsbåtar också vattenskotrar, viss utrustning samt motorerna i båtarna och vattenskotrarna. Bestämmelserna i lagen om fritidsbåtar tillämpas inte på veteranbåtar, tävlings- och övningsbåtar, kajaker, kanoter, vindsurfingbrädor och surfingbrädor. Dessutom tillåts fortfarande vattenfarkoster byggda för eget bruk utan att sådan överensstämmelse med kraven som förutsätts i lagen om fritidsbåtar behöver iakttas. Fem år efter att en sådan båt tillverkats kan den säljas.

Trafiksäkerhetsverket är marknadstillsynsmyndighet och meddelar närmare tekniska föreskrifter om tillämpningen av lagen. Det är fortfarande möjligt att själv certifiera en under 12 meter lång båt, om konstruktionskategorin är C eller D (tidigare "kustfarvatten" eller "skyddade farvatten"); i kategori D ända till en längd på 24 meter. Om fritidsbåten hör till kategori A eller B ("ocean" eller "utomskärs") ska utomstående organ, s.k. anmälda organ, anlitas vid bedömningen av överensstämmelse med kraven, oberoende av båtens storlek.

Lagen gör det möjligt att tillämpa nationellt undantag i fråga om enskilda vattenfarkoster. Trafiksäkerhetsverket kan av särskilda skäl bevilja undantag från kraven i lagen för enskilda vattenfarkoster, om undantaget inte försämrar vattenfarkostens säkerhet.

Genom lagen skärps utsläppskraven för fritidsbåtar. Bakgrunden till detta är att det finns ett behov av att förenhetliga gränsvärdena särskilt med de utsläppskrav som används i Förenta staterna. På detta sätt kommer samma produkter att lämpa sig bättre för olika marknader.

Tillverkare och importörer åläggs att prova produkter, om det finns risker kopplade till dem. Tillverkaren ska också se till att det finns behövliga identifikationsuppgifter på produkten, såsom typ- eller serienummer.

I lagen ingår också skyldigheter för privatimportörer som importerar fritidsbåtar eller vattenskotrar för eget bruk från ett land utanför EU. Om tillverkaren inte tar ansvar för att produkten stämmer överens med EU:s lagstiftning, är det privatimportörens skyldighet att se till det. För dessa uppgifter ska importören ta hjälp av ett s.k. anmält organ.

Trafiksäkerhetsverkets närmare föreskrifter om de tekniska bestämmelserna i enlighet med lagen om fritidsbåtar träder också i kraft den 18 januari 2016.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 040 580 0894, fö[email protected]

Ville Räisänen, enhetschef, Trafiksäkerhetsverket Trafi, tfn 029 5346 457, fö[email protected]