Kontroll av hastighetsbegränsare lyftes fram i remissyttranden om förordningar som gäller lätta bilar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.7.2019 10.13 | Publicerad på svenska 3.7.2019 kl. 10.20
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet fick sammanlagt 26 yttranden om utkast till statsrådsförordningar som innehåller bestämmelser om lätta bilar. Genom förordningarna kompletteras lagstiftningen om lätta bilar.

Remissyttranden lämnades av myndigheter, företag och intresseorganisationer inom branschen samt privatpersoner. Remissinstanserna ställde sig i huvudsak positiva till förordningsutkasten. 

I förordningsutkasten föreslogs att det på lätta bilar ska tillämpas motsvarande bestämmelser som på personbilar i fråga om bland annat transport av personer, lastning av fordonet, krav i fråga om däck samt besiktning.

Flera detaljer i förordningarna fick både positiv och negativ respons. Sådana detaljer gällde bland annat transport av personer och varor, körkort som är förenade med villkor om automatväxel och bevarande av personbilars registreringsskyltar.

I fråga om de periodiska besiktningarna lyftes i yttrandena fram behovet av att det åtminstone görs en årlig kontroll av att hastighetsbegränsaren fungerar.

Remissen öppnades den 3 maj i justitieministeriets nättjänst utlåtande.fi, och remisstiden gick ut den 20 juni.

Vad är en lätt bil?

En lätt bil är ett fordon i kategori T1 som har ändrats från ett fordon i kategori M1, dvs. en personbil, som tagits i bruk 2015 eller senare.

En lätt bils konstruktiva hastighet har begränsats till högst 60 kilometer i timmen och dess vikt i olastat och körklart skick får vara högst 1 500 kg eller, i det fall att fordonets drivkraft är enbart el, högst 1 800 kg.

Enligt körkortslagen får man köra en lätt bil med körkort i kategori AM, ett så kallat mopedbilskörkort. Minimiåldern för körkort i kategori AM är 15 år.

Vad händer härnäst?

Beredningen av förordningarna fortsätter som tjänstemannaarbete utifrån den respons som gavs i remissyttrandena.

Avsikten är att statsrådet beslutar om godkännande av förordningsutkasten i höst. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 november 2019.

Förordningsutkasten har anmälts till kommissionen genom informationsförfarandet beträffande tekniska föreskrifter, och den frysningsperiod som hör till förfarandet går ut den 5 augusti 2019.

Ytterligare information:

Aino Still, specialsakkunnig, tfn 050 573 9433

KORRIGERING 4.7.2019: antalet yttranden är 26, inte 21.