Kommunikationsministeriets budgetproposition: Tilläggsfinansiering för klimatåtgärder och basunderhåll av transportinfrastrukturen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2019 19.39 | Publicerad på svenska 17.9.2019 kl. 19.48
Pressmeddelande

Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2020. I avsikt att bekämpa klimatförändringen satsar man bland annat på utsläppssnåla transporter samt gång och cykling. Under budgetförhandlingarna kom regeringen också överens om ett tillägg för finansieringen av basunderhållet av transportinfrastrukturen.

Mer pengar till basunderhållet av infrastrukturen

I finansieringen av basunderhållet av transportinfrastrukturen (bastrafikledshållningen) föreslås en permanent nivåhöjning på 300 miljoner euro för att minska och avbryta ökningen av det eftersatta underhållet av vägar, järnvägar och farleder. Tillsammans med andra höjningar ökar anslagen till basunderhållet av infrastrukturen med 362 miljoner euro 2020.

- Enligt regeringsprogrammet ska finansieringen av bastrafikledshållningen höjas permanent. Med den nu överenskomna tilläggsfinansieringen förbättras transportnätet och transportförbindelserna i hela landet. Detta underlättar mobiliteten i vardagen, förbättrar trafiksäkerheten och verksamhetsförutsättningarna för näringslivet, konstaterar kommunikationsminister Sanna Marin.

För att avlägsna farliga plankorsningar föreslås ett anslag på sammanlagt 22 miljoner euro 2020-2021.

I den andra tilläggsbudgeten för 2019 beviljades basunderhållet av transportinfrastrukturen betydande tilläggsfinansiering. Anslaget används till åtta nya projekt för grundläggande förbättring av transportinfrastrukturen.

För understöden till enskilda vägar anvisas 20 miljoner euro 2020.

Stora projekt i det spårbundna transportsystemet 

Finanspolitiska ministerutskottet gav den 10 september 2019 sitt bifall till storinvesteringar i det spårbundna transportsystemet. I enlighet med ministerutskottets beslut inleder kommunikationsministeriet förhandlingar om att bilda projektbolagen Entimmeståget till Åbo och Finlandsbanan.

Regeringen bereder sig på planeringen av de snabba tågförbindelserna Entimmeståget till Åbo och Finlandsbanan genom att tillföra Nordiska Järnvägar Ab ett kapital till ett belopp av 15,7 miljoner euro. Staten bereder sig på att finansiera planeringen med sammanlagt 115 miljoner euro.

Spårförbindelser i anslutning till stambanan förbättras på banavsnitten Tammerfors-Björneborg, Tammerfors-Jyväskylä och Seinäjoki-Vasa. Banavsnittet Tammerfors-Björneborg förbättras och görs snabbare genom att 40 miljoner euro av finansieringen för basunderhållet av transportinfrastrukturen anvisas till att avlägsna plankorsningar. För planering av snabbare restider och högre trafikkapacitet på banavsnittet Tammerfors-Jyväskylä anvisas en fullmakt om 18 miljoner euro. För att planera snabbare restider på banavsnittet Seinäjoki-Vasa anvisas en fullmakt om 3 miljoner euro.

Som ett nytt projekt inleds elektrifieringen av sträckan Hangö-Hyvinge (en fullmakt om 62 miljoner euro).

Planeringen av djupfarleden till Ajos i Kemi fortsätter i enlighet med den andra tilläggsbudgeten för i år.

Gång och cykling främjas

För främjande av gång- och cykeltrafik anvisas 21 miljoner euro 2020.

Som en del av det program för att främja gång och cykling som statsrådet har godkänt genomförs ett gemensamt investeringsprogram för staten och kommunerna. Projekten i investeringsprogrammet ska förbättra förhållandena för cykel- och gångtrafiken. Programmet för att främja gång och cykling är ett led i genomförandet av den nationella energi- och klimatstrategin.

Från och med 2020 föreslås ett tillägg på 20 miljoner euro för stödet till kollektivtrafiken. Anslaget anvisas i enlighet med regeringsprogrammet till klimatbaserade åtgärder.

Satsningar på säkerheten i vägtrafiken

Regeringen satsar på att öka vägtrafiksäkerheten. Statsunderstödet till säkerhetsverksamhet för vägtrafik samt utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsundersökningar får ett anslag på 9,1 miljoner euro.

Kommunikationsminister Sanna Marin anser att det är viktigt att finansieringen av åtgärder till förmån för säkerheten i vägtrafiken nu är garanterad.

- Jag är glad över att finansieringen säkerställer att Trafikskyddets säkerhets- och upplysningsarbete fortsätter, säger minister Marin.

Cybersäkerhetscentret får tilläggsfinansiering

Under budgetmanglingen fattade regeringen också beslut om ett tillägg för finansieringen av Cybersäkerhetscentret. Cybersäkerhetscentret fungerar i samband med Transport- och kommunikationsverket Traficom. Centret utvecklar och övervakar kommunikationsnätens och -tjänsternas tillförlitlighet och säkerhet och skapar en övergripande lägesbild av informationssäkerheten. Cybersäkerhetscentret får extra anslag på 1,2 miljoner euro 2020. Dessutom anvisas kommunikationsministeriet 2 miljoner euro för att förbättra och samordna cybersäkerheten.

- Vi vill förbättra samhällets förmåga att upptäcka och förebygga cyberhot som riktas mot oss. Detta påverkar hela vårt samhälle, betonar minister Marin.

Meteorologiska institutets projekt

Under budgetförhandlingarna fattade regeringen beslut om finansieringen av två projekt vid Meteorologiska institutet. Meteorologiska institutet producerar internationella rymdvädertjänster för luftfarten i överensstämmelse med krav fastställda av Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s globala rymdvädercenter.

Dessutom kom man överens om att delta i finansieringen av driften av den europeiska forskningsinfrastrukturen för aerosoler, moln och reaktiva spårgaser (ACTRIS). För Meteorologiska institutets projekt föreslås ett anslag på totalt 1,3 miljoner euro.

Mer information:

Sanna Marin, kommunikationsminister, via Pirita Ruokonen, specialmedarbetare, tfn 050 911 3099

Mikko Koskinen, statssekreterare, tfn 050 304 2007