Kommunikationsministeriets budgetförslag 3,4 miljarder euro

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.8.2022 13.40 | Publicerad på svenska 8.8.2022 kl. 16.31
Pressmeddelande
Budget 2023 (Bild: Statsrådet)
Budget 2023 (Bild: Statsrådet)

Kommunikationsministeriet föreslår ett anslag på 3,4 miljarder euro för sitt förvaltningsområde för 2023.

Enligt förslaget anvisas 1,9 miljarder euro till transport- och kommunikationsnäten, 853 miljoner euro till tjänster inom området för trafik, transport och kommunikation och 666 miljoner euro till förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter.

Anslaget för basunderhållet av transportinfrastrukturen höjs ytterligare

Av anslagen till transport- och kommunikationsnäten ska merparten eller cirka 1,32 miljarder euro riktas till basunderhåll av vägar, banor och vattenleder.

Vid underhållet av transportlederna underhålls i första hand de delar av transportnätet som är viktiga för näringslivet i samhället i stort. Samtidigt betonas trafiksäkerheten och de möjligheter som digitaliseringen för med sig.

I alla åtgärder beaktas målen i den parlamentariska Trafik 12-planen. Dessa mål är hållbarhet, effektivitet och tillgänglighet.

I enlighet med den parlamentariska visionen bibehålls den anslagsnivå för basunderhållet av transportinfrastrukturen som höjdes under den här regeringsperioden. Nedskärningen på 15 miljoner euro i basunderhållet av transportinfrastrukturen, som ingick i det tidigare rambeslutet, genomförs inte.

Strävan är att dämpa ökningen av det eftersatta underhållet och trygga trafikledernas skick även om de stigande kostnaderna orsakar problem.

Finansieringen av projekt som inletts under tidigare år fortsätter. Kommunikationsministeriet lägger fram förslag om eventuella nya trafikledsprojekt senare under budgetberedningen.

För utvecklings- och verifieringsfasen för Digirata samt pilotprojektet föreslås sammanlagt 141 miljoner euro. Målet med projektet Digirata är att digitalisera järnvägssystemen i Finland och förnya systemet för tågkontroll. Projektet Digispår främjar för sin del digitaliseringen av trafiken, vilket stöder uppnåendet av utsläppsminskningsmålen för trafiken.

I förslaget ingår ett anslag på 23 miljoner euro till bidrag för enskilda vägar.

Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

För upphandling och utveckling av tjänster inom den offentliga persontrafiken föreslås ett anslag på 101 miljoner euro. Anslaget ska användas till köp av tågtrafik, upphandling av regionala och lokala trafiktjänster och utveckling, för stöd av offentlig persontrafik i stora stadsregioner och medelstora stadsregioner, klimatbaserade åtgärder, upphandling av flygtrafik, utvecklingsprojekt och mobilitetsstyrning.

Det föreslås ett anslag på 89 miljoner euro för att förbättra konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport.

För upphandling och utveckling av trafik- och förbindelsefartygstjänster i skärgården föreslås ett anslag på 18 miljoner euro.

Ytterligare satsningar på cybersäkerhet

För Transport- och kommunikationsverkets omkostnader föreslås anslag på sammanlagt 110,6 miljoner euro. Ett tillägg på 1,3 miljoner euro anvisas till förbättring av cybersäkerheten.

Tillförlitliga produkter och tjänster är en central förutsättning för digitaliseringen. En hög nivå på cyber- och informationssäkerheten samt kompetens upprätthåller ekonomins och samhällets konkurrenskraft inom alla sektorer.

Genom anslaget utökas bland annat rådgivningen om cybersäkerhet för allmänheten och utvecklas samhällets cybersäkerhetsberedskap och ges stöd till olika sektorer. Produktionen av lägesbilder över cybersäkerheten förbättras.

Som en del av återhämtnings- och resiliensplanen reserveras 1,5 miljoner euro för investeringar i forskning om cybersäkerhet och 1 miljon euro för övningsverksamheten inom cybersäkerhet.

Mer information:

Mikko Nygård, ekonomi- och förvaltningsdirektör, tfn 050 341 1548