Kommissionens TEN-T-förslag: Botniska korridoren blir en del av stomnätet i Europa

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2011 9.24 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.16
Nyhet

Europeiska kommissionen lade den 19 oktober fram sitt förslag till nya riktlinjer för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Förslaget innehåller målen för utvecklande av det transeuropeiska transportnätet och definitionen av nätet samt ett förslag till nytt TEN-T-nät. I förslaget indelas TEN-T-nätet i ett övergripande nät och ett stomnät. För Finlands del omfattar stomnätet de tidigare prioriterade projekten Nordiska triangeln, Sjömotorvägar och Rail Baltica samt det nya projektet Botniska korridoren.

Botniska korridoren går runt Bottniska viken och omfattar på finska sidan järnvägs- och landsvägsförbindelser norrifrån söderut, dvs. huvudbanan och riksväg 4.

I den nya TEN-T-politiken strävar man efter att prioritera projekt som ger ett europeiskt mervärde. I praktiken betyder detta att finansiering styrs till projekt som förbättrar transportförbindelserna mellan flera medlemsstater och där investeringarnas verkningsgrad är mest produktivt och som stödjer allmänna transportpolitiska mål, t.ex. hållbara transporter.

I fortsättningen styrs EU:s TEN-T-stöd i huvudsak till stomnätet. Under de senaste åren har Finland fått ca 5-15 procent av finansieringen för TEN-T-projekt beroende på projekt.

Förslaget till riktlinjer överlämnas nu till Europaparlamentet och rådet för behandling. Finland har ännu inte formulerat sin ståndpunkt till förslaget.