I ansvarsrapport bedömdes hållbar infrastruktur och hur klimatförändringens effekter kan lindras 

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2023 9.00 | Publicerad på svenska 16.5.2023 kl. 13.23
Pressmeddelande
Piirroskuvassa etualalla kävelijä, pyöräilijä ja koira. Taustalla asutusta, vene, pakettiauto, lentokone, juna ja verkkomasto. Tekstinä
Bild: LVM

Hållbar infrastruktur och hur klimatförändringens effekter kan lindras lyfts fram i kommunikationsministeriets ansvarsrapport som nu publiceras för andra gången. De tre största projekten år 2022 var den riksomfattande 12-åriga trafiksystemplanen, det vill säga Trafik 12, Färdplanen för fossilfria transporter och Finlands digitala kompass.

”Främjandet av hållbar utveckling och ansvarstagandet ingår i all ministeriets verksamhet. Digitala förbindelser, trafik, transport och kommunikation har en nyckelroll då hållbarhetsomvälvningar sker”, säger kanslichef Minna Kivimäki.

”Ansvarstagande förutsätter att den egna verksamheten kontinuerligt förbättras och ses över också med tanke på kommande generationer”, fortsätter Kivimäki.

Tre mål inom Agenda2030

Grunden för den ansvarsrapportering som Statskontoret gett anvisningar om är FN:s Agenda 2030-mål för hållbar utveckling, av vilka kommunikationsministeriet fokuserar på tre:

1. En hållbar infrastruktur ska byggas upp och en hållbar industri och innovationer ska främjas. 
2. Städer och bosättningar ska vara säkra och hållbara. 
3. Omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras effekter ska vidtas. 

Rapporteringen styrs av två begrepp: handavtryck och fotavtryck. I rapporteringen ligger fokus på handavtrycket i organisationens verksamhet, det vill säga de positiva effekter organisationens verksamhet åstadkommit. Ministeriernas handavtryck består i synnerhet av lagstiftning och styrning av den statliga finansieringen.

Trafik 12 ska leda till ett hållbarare trafiksystem

Trafiksystemets hållbarhet har delvis utvecklats i enlighet med målen för Trafik 12. Koldioxidutsläppen har minskat, andelen alternativa bränslen har ökat och distributionsnätet för dem har utvidgats.

I enlighet med Trafik 12-planen har det utarbetats en basplan, ett planeringsprogram och ett investeringsprogram för farledshållningen som ska uppdateras regelbundet. Den största utmaningen i genomförandet av Trafik 12-planen är otillräcklig finansiering och ökade kostnader.

Färdplanen för fossilfria transporter beskriver metoder för att halvera utsläppen

Det viktigaste verktyget för att stävja klimatförändringens effekter är Färdplanen för fossilfria transporter, där det har fastställts åtgärder för att halvera växthusgasutsläppen från trafiken fram till 2030. Den innehåller åtgärder för att ersätta fossila bränslen, förnya bilbeståndet och effektivisera trafiksystemet. 

Färdplanen, som ska genomföras i tre faser, är i verkställighetsskedet. Uppnåendet av de planerade utsläppsminskningarna försvåras av att det inte finns tillräcklig finansiering för åtgärderna.

Den digitala kompassen stakar ut riktlinjer för en digital grön omställning

Finlands digitala kompass, som blev färdig i fjol, är ett nytt verktyg som ska främja en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar digital grön omställning. 

Digitala tjänster och digitaliseringen av samhället ska genomföras för att tillgodose människornas behov. Vi vill att alla är med och värnar om friheten att lära sig, skapa innovationer och försöka.
Finlands digitala kompass baserar sig på EU:s digitala kompass och politikprogrammet för det digitala decenniet 2030. Finland har utarbetat en digital kompass som första EU-medlemsstat. 
Beredningen av genomförandeplanen för den digitala kompassen pågår. 

Ytterligare information:

förfrågningar och begäran om intervjuer med kanslichef Minna Kivimäki
Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0295 342 330, [email protected]