Forumet Finland går och cyklar pejlar framtiden för gång- och cykeltrafiken med hjälp av data

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2023 12.45 | Publicerad på svenska 17.1.2023 kl. 13.18
Pressmeddelande
Finland går och cyklar. Ett riksomfattande forum för gång och cykeltrafik 14.2.2023. (Bild: LVM)
Finland går och cyklar. Ett riksomfattande forum för gång och cykeltrafik 14.2.2023. (Bild: LVM)

Kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket Traficom och Trafikledsverket ordnar forumet Finland går och cyklar den 14 februari 2023. I forumet presenteras resultaten av den nationella resvaneundersökningen som precis färdigställts. Forumet lyfter även fram framtidsvisioner för gång- och cykeltrafiken.

Evenemanget öppnas av kommunikationsminister Timo Harakka, som sammanfattar resultaten som under regeringsperioden uppnåtts inom ramarna för programmet för att främja gång och cykling. Programmet publicerades 2018 och har som mål att öka antalet resor i gång- och cykeltrafiken med 30 procent fram till 2030 jämfört med 2016. Man eftersträvar en övergång till gång och cykling i synnerhet beträffande korta resor med personbil.

På vilket sätt syns effekterna av programmet för att främja gång och cykling?

Staten har under regeringsperioden 2020-2023 beviljat kommuner och allmännyttiga organisationer totalt över 70 miljoner euro i understöd för att främja gång och cykeltrafik.

"Med hjälp av statsunderstöden har man främjat förbättring av förhållandena för gång och cykeltrafik samt gjort upp planer och kampanjer för hållbar mobilitet. Genom projekten har till exempel flaskhalsar avlägsnats och säkerheten förbättrats i gång- och cykeltrafiken, men ännu finns det mycket att göra. För att uppnå klimatmålen är det viktigt att vi även framöver satsar på gång- och cykeltrafiken. Trafik 12-planen och Färdplanen för fossilfria transporter är ett bra stöd för detta långsiktiga arbete", konstaterar minister Harakka.

Viljan att gå och cykla föds genom projekt i kommunerna

Traficom har en viktig roll i verkställandet av programmet för att främja gång och cykling samt i att sammanföra aktörer på området.

"När det handlar om att uppnå miljömålen har gången och cyklingen stor potential. Fortfarande används personbil för en stor del av alla vardagsresor på under tre kilometer. Det vill vi göra något åt", säger Jarno Ilme, direktör för Traficoms nätverk Hållbar och ren miljö.

Framtidsvisioner inom räckhåll med hjälp av data

Forumet är det femte i ordningen, och den här gången diskuterar man i synnerhet utnyttjande av data samt framtiden för gång- och cykeltrafiken. Under evenemanget berättar Hanna Strömmer från Transport- och kommunikationsverket Traficom om resultaten av den nationella resvaneundersökningen som precis färdigställts. Dessutom diskuterar Antti Rahiala från Traficom och Samuli Huusko från Vasa stad insamling och utnyttjande av data i kommunerna. 

Anu Tuominen från VTT och Katariina Kiviluoto från Åbo yrkeshögskola berättar om framtidsplanerna för att främja gång och cykeltrafik.

I en framåtblickande paneldiskussion funderar man dessutom på det tväradministrativa samarbetet och vilka nya möjligheter som finns inom arbetet för att främja gång- och cykeltrafik. I diskussionen deltar Lotta Toivonen från Sitra, Mette Granberg från HRT, Helena Suomela från Utbildningsstyrelsen, Riikka Paloniemi från Finlands miljöcentral (SYKE) och Tommi Vasankari från UKK-institutet.

Välkommen att delta på plats eller följa streamingen

Forumet ordnas som ett hybridevenemang tisdagen den 14 februari 2023 kl. 13.00-15.00. Det är möjligt att delta i forumet på plats i Tankehörnan i Helsingfors eller följa webbsändningen via länken.

I sociala medier används hashtaggarna #Suomikäveleejapolkee #Finlandgårochcyklar för forumet.

Ytterligare information:

Virpi Ansio, specialsakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom, tfn 0295 346826, [email protected]

Hanna-Maria Urjankangas, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 170, [email protected]