Förbudet mot marknadsföring av telefonabonnemang per telefon förlängs

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2015 12.34 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Regeringen vill förlänga det tidsbestämda förbudet mot marknadsföring av telefonabonnemang per telefon med tre år. Regeringen motiverar förlängningen med att förbudet har fungerat bra och med att den vilseledande försäljningen har minskat.

Enligt det gällande förbudet får telefonabonnemang till mobilnätet inte marknadsföras till konsumenterna per telefon, om inte konsumenten uttryckligen begär det. Förbudet gäller inte marknadsföring till ett teleföretags egna mobiltelefonkunder.

För en tjänsteleverantör är telefonförsäljning ett lätt sätt att marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster. För konsumenten kan telefonförsäljning verka oklar, och i värsta fall kan konsumenten känna sig vilseledd eller rentav lurad att fatta ett köpbeslut eller att teckna ett avtal.

För att lagstiftningen om telefonförsäljning ska vara så uppdaterad och smidig som möjligt, kommer marknadsföringsförbudet även framöver att vara tidsbestämt. Tack vare tidsbundenheten kan myndigheterna ändra förbudet enligt behov. När marknaden och tekniken utvecklas är det dessutom möjligt att förbudet mot marknadsföring snart inte behövs.

Det förbud mot marknadsföring som infördes för att hindra osund säljpraxis blev i början av 2015 en del av informationssamhällsbalken som sammanför alla lagar om e-kommunikation.

Regeringen överlämnade den 13 maj 2015 en proposition till riksdagen med förslag om att förlänga förbudet mot marknadsföring av telefonabonnemang per telefon i dess nuvarande form. Förbudet avses vara tidsbestämt och gälla till 2018. Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 juli 2015.

Ytterligare information

Tomi Lindholm, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2021