Finland och Ryssland diskuterade kommunikation

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2015 14.34 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet

Kommunikationsministeriets tjänstemän har diskuterat öppna kommunikationspolitiska frågor med sina ryska kollegor. Den finsk-ryska arbetsgruppen för kommunikations- och informationsteknologi samlades den 26 januari 2015.

Det fattades inga beslut under arbetsgruppens möte, utan man utbytte information och diskuterade hur aktuella projekt framskrider.

Man diskuterade bland annat framstegen i arbetet med att koordinera radiofrekvenserna mellan länderna, eventuella samarbetsprojekt inom informationsteknik, elektronisk förvaltning och posttjänster samt roamingavgifterna mellan länderna.

Vid mötet kom man överens om att länderna fortsätter bereda avtalet om koordinering av frekvenserna. Koordineringen gäller bland annat frekvensen 700 megahertz som används i mobilnätet i Finland och för luftfartens radionavigering i Ryssland.

Beträffande elektroniska offentliga tjänster diskuterade man bland annat samarbete gällande elektroniska dokument, tjänster och system.

Diskussionen som berörde befolkningens vardag handlade om de internationella roamingavgifterna. Målet var att inleda kommersiella förhandlingar mellan operatörerna i syfte att komma överens om avgifterna på ett gemensamt och rättvist sätt.

Under mötet utbyttes dessutom information om hur projekten med telekommunikationskablar i Östersjön och Nordostpassagen samt datacentralsprojekten framskrider.

Under mötet fungerade kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen som ordförande för Finland och viceminister R.R. Ismailov från ministeriet för kommunikation och masskommunikation som ordförande för Ryssland.