Finland deltar i ett viktigt utredningsarbete om växthusgasutsläpp i sjötrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2013 9.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.32
Nyhet

Meteorologiska institutet deltar i en sammanslutning som har som uppgift att uppdatera utsläppsrapporten om växthusgaser för Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Meteorologiska institutet hör till kommunikationsministeriets förvaltningsområde. I och med uppdateringen vill man få så noggrann och aktuell information som möjligt om de faktiska utsläppen från sjötrafiken.

I arbetet kartläggs mängden koldioxidutsläpp (CO2) under åren 2007-2012. Mängden växthusgasutsläpp granskas också för andra beståndsdelar, såsom metan. I arbetet görs dessutom en uppskattning av de övriga skadliga ämnenas utsläpp, såsom kväve- och svaveloxider, småpartiklar, kolmonoxid och kolväte.

- Det att Finland får delta i arbetet med uppdateringen av IMO:s växthusgasrapport är en bekräftelse på att vi i vårt land har kunnande på hög nivå inom branschen, och det kan vi vara stolta över, säger trafikminister Merja Kyllönen. - Alla de aktörer som valts ut för att göra rapporten har en gedigen vetenskaplig erfarenhet.

Utöver Finland deltar också Japan, Kanada, Kina, Nederländerna, Storbritannien och USA i sammanslutningen som arbetar med rapporten. Vid Meteorologiska institutet leds Finlands del av arbetet av specialforskare FD Jukka-Pekka Jalkanen.