Finland ansöker om finansiering från EU:s program Fonden för ett sammanlänkat Europa för flera trafikprojekt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 13.51 | Publicerad på svenska 23.12.2021 kl. 14.20
Pressmeddelande
Tammerfors järnvägsstation på flygbild (Bild: Roman Vukolov / Shutterstock)
Tammerfors järnvägsstation på flygbild (Bild: Roman Vukolov / Shutterstock)

Finska staten och andra aktörer ansöker om ekonomiskt stöd på sammanlagt cirka 185 miljoner euro från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF, Connecting Europe Facility) för 22 trafikprojekt. Hälften av dessa är statliga projekt och hälften är andra aktörers projekt. Statsrådets finansutskott tillstyrkte ansökningarna den 16 december 2021.

Finland ansöker om finansiering för både ban-, väg- och vattenledsprojekt som främjar hållbara färdsätt och undanröjer flaskhalsar i trafiken.

- Det har nu gjorts rekordmånga ansökningar från Finland. Staten har ansökt om finansiering för alla stödberättigande projekt. Finland har goda möjligheter att få EU-finansiering för sådana ban- och hamnprojekt som är livsviktiga med tanke på vårt lands konkurrenskraft, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Nu står sju miljarder euro i EU-finansiering till buds. Finansieringen har fördelats bland annat till projekt inom TEN-T-stomnätet och det övergripande nätet, intelligenta transportsystem, projekt för alternativa drivkrafter samt projekt som stöder den militära rörligheten, vilka samtidigt också förbättrar den civila infrastrukturen.

I utlysningen finansieras sådana investeringar inom det transeuropeiska transportnätet där man bygger ut förbindelser som saknas och där man främjar en grön övergång. Utöver det traditionella CEF-stödet kan finansiering som kombinerar lånemedel och EU-stöd sökas för infrastrukturprojekt som gäller alternativa bränslen inom transportsektorn. För att EU-stöd ska kunna fås för projekten krävs nationell finansiering till 50-70 procent av projektets totala kostnader.

Staten ansöker om finansiering för ban-, väg- och vattenledsprojekt

Staten deltar i 11 projekt för vilka det ansöks om sammanlagt cirka 130,1 miljoner euro i CEF-stöd. Staten ansöker om 91,3 miljoner euro i finansiering. I fråga om en del av dessa projekt ansöker också andra aktörer om finansiering.

1. Byggandet av den andra fasen av banavsnittet Helsingfors-Riihimäki

Staten ansöker om 30,3 miljoner euro i finansiering.

2. Byggandet av dubbelspåret på sträckan Kuppis-Åbo och bangården i Åbo

Staten ansöker om 12,7 miljoner euro i finansiering och övriga aktörer likaså om 12,7 miljoner euro.

3. Planering av byggandet av en bangård för persontrafik i Tammerfors

Staten ansöker om finansiering till ett belopp av 5 miljoner euro och övriga aktörer till ett belopp av 1,12 miljoner euro.

4. Utveckling av vägförbindelserna i Nådendals hamn - genomförande av E18-vägplanen i Nådendal och Reso

Staten ansöker om 2 miljoner euro i finansiering.

5. Utveckling av Paimenportti - avlägsnande av flaskhalsen mellan Kotka hamn och motorvägen

Staten ansöker om 5 miljoner euro i finansiering.

6. Smidigare tågtrafik mellan Tammerfors och Jyväskylä

Staten ansöker om 3,5 miljoner euro i finansiering.

7. Utveckling av trafikplatserna på banavsnittet Uleåborg-Kontiomäki

Staten ansöker om 6,9 miljoner euro i finansiering.

8. Fördjupning av havsfarleden i Ajos i Kemi och förbättring av hamninfrastrukturen

Staten ansöker om finansiering till ett belopp av 12,5 miljoner euro och övriga aktörer till ett belopp av 13,6 miljoner euro.

9. Oritkari triangelspår i Uleåborg - förbindelsen mellan hamnen, stambanan och terminalen för kombinerade transporter

Staten ansöker om finansiering till ett belopp av 5,7 miljoner euro och övriga aktörer till ett belopp av 1,87 miljoner euro.

10. Elektrifiering av banavsnittet Laurila-Torneå - förbindelsen mellan det finska och svenska bannätet

Staten ansöker om finansiering till ett belopp av 5 miljoner euro och övriga aktörer till ett belopp av 6 miljoner euro.

11. Projektet Next ITS-Digital Corridor för utveckling av den digitala infrastrukturen för vägtrafik i Skandinavien och norra Tyskland

Staten ansöker om finansiering till ett belopp av 2,7 miljoner euro och övriga aktörer till ett belopp av 3,55 miljoner euro.

Dessutom ansöker finländska icke-statliga aktörer om sammanlagt 55,05 miljoner euro i CEF-finansieringsstöd för 11 projekt som bland annat utvecklar hamnarnas infrastruktur.

Genom CEF-programmet stöds transportprojekt inom TEN-T-nätet. Transeuropeiska TEN-T länkar samman järnvägar, insjörutter, vägar, sjö- och flygförbindelser till ett enda transportnät.

Vad händer härnäst?

Ansökningstiden för finansiering från Europeiska kommissionen går ut den 19 januari 2022. Enligt ett preliminärt meddelande från kommissionen väntas finansieringsbesluten vara klara i juni 2022.

Ytterligare information:

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 0400 593 706, timo.kievari(a)gov.fi, Twitter @TimoKievari

Marjukka Vihavainen-Pitkänen, trafikråd, tfn 040 825 1255, marjukka.vihavainen-pitkanen(a)gov.fi